3 av 4 vil beholde elbilfordelene

Fritak for bompenger vurderes som viktigst blant 50.895 deltakere i NAFs elbilundersøkelse. 74 prosent av dem mener elbilfordelene bør beholdes også etter 2017.

I dag ble funnene i undersøkelsen lagt fram i forbindelse med NAF og ZEROs frokostmøte. Hovedmålet var å undersøke potensialet for elbilen i markedet, og samtidig opplyse om bakgrunnen for dagens elbilpolitikk.

– Selv blant dem som ikke ønsker å kjøpe elbil, er støtten for å beholde elbilfordelene etter 2017 hele 65 prosent. Bare 12 prosent sier aktivt nei, sa NAFs politiske seniorrådgiver Geir Malmedal under framleggelsen av undersøkelsen.

Konklusjonene faller selvsagt i smak hos Norsk elbilforenings generalsekretær Christina Bu, som var tilstede på møtet.

– Resultaltene fra NAF-undersøkelsen er svært motiverende for oss som jobber med elbil til daglig, sier Bu, som også roste NAF og ZERO for å komme tydelig på banen til elbilens beste.

– Foreløpig er under to prosent av personbilene elektriske. Hvis vi skal nå klimamålene, må salget raskt komme opp på et mye høyere nivå.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Funnene i undersøkelsen viser blant annet at folk er svært positive til elbil, at de ønsker at fordelene skal bestå og at usikkerheten rundt elbilfordelene delvis hindrer folk i å kjøpe elbil: 

 • 74 prosent ønsker at elbilfordelene skal beholdes etter 2017. 
 • 39 prosent vurderer å kjøpe elbil .
 • 42 prosent i by, mot 37 prosent på landet vurderer elbil ved neste bilkjøp. 
 • Selv om antallet elbiler har økt, og mange ønsker å kjøpe elbil, hindrer usikkerheten rundt teknologiutviklingen, bruktbilprisen, vedlikeholdskostnader, rekkevidde og de politiske fordelene folk fra å kjøpe elbil.
 • Flest assosierer elbilen med å være miljøvennlig. Ordene stillegående, lønnsom og rekkeviddeangst er også viktige assosiasjoner (se prosentvis oversikt under) for mange.
 • Gode lademuligheter er viktig. Blant dem som har lademulighet både hjemme og på jobb vurderer cirka 50 prosent elbil ved neste bilkjøp. 
 • Reisevei har ikke så mye å si for innstillingen til elbil.
 • Fritak for bompenger er den viktigste fordelen knyttet til det å ha elbil.

blogg-20150317-assosiasjoner 800

Elbilen har inntatt bygda

Som Elbilforeningen tidligere har påvist, viser også NAF-undersøkelsen at elbilen ikke er noe storbyfenomen lenger. 

– Det er en seiglivet myte at den er det, selv om det selvsagt fortsatt selges elbiler langs E18 inn til Oslo. 42 prosent av befolkningen bosatt i byer er positive til å anskaffe elbil, mens 37 prosent i distriktene sier det samme, sa Malmedal.

Det betyr altså at 39 prosent av alle vurderer elbil ved neste bilbytte.

– I media kan man få inntrykk av at elbilister bor i rike forsteder og at de har Tesla som nummer to-bil. Men nei – elbilister går fra innovatører i bynære strøk til å være folk flest, konstaterte Malmedal.

Konsekvensen av alle funn, er at elbilen er i ferd med å etablere seg som et reelt alternativ til den konvensjonelle bilen for svært mange. Det er selvsagt ikke overraskende for Elbilforeningen, men det er fint å få det fastslått fra andre som støtter elbilen.

Elbilforeningen vil også lansere sin årlige medlemsundersøkelse, nemlig Elbilisten 2015, i slutten av denne uka. Den vil forhåpentligvis gjøre bildet enda klarere.

Kollektivfeltet på 7.-plass

Respondentene i undersøkelsen ble bedt om å velge de tre viktigste fordelene ved elbil. Rangeringen ble slik: 

 • Fritak for bomavgift troner høyest blant fordelene, både blant respondentenes førstevalg, og totalt sett. Om lag 12 000 rangerte fritak for bompenger som den viktigste fordelen ved å ha elbil, mens over 30 000 respondenter inkluderer denne fordelen blant de tre viktigste. 
 • Lav årsavgift, fravær av moms og gratis offentlig parkering er inkludert i mellom 20 000 og 30 000 respondenters rangering av fordeler. Generelt viser rangeringen av elbilfordelene at folk er opptatt av både bruks- og innkjøpsbesparelsen ved å kjøpe elbil. 
 • Tilgangen til kollektivfelt anerkjennes ikke som et viktig incentiv i undersøkelsen. Godt under 10.000 rangerer kollektivfelt som en viktig fordel, og under 5 prosent anser den som viktigste elbilfordel. Dette gjør at fri bruk av kollektivfelt havner på 7.-plass av totalt ni fordeler. Rangeringen kan skyldes en generell mangel på kollektivfelt i Norge og dermed at fordelen er lite tilgjengelig for folk flest. 
 • Nærhet til ferje vil være avgjørende for folks bedømmelse av hvor viktig denne fordelen er. Det er derfor grunn til å tro at gratis frakt av elbil på ferje er viktig i områder hvor ferge er en del av riksveinettet. 
 • Lav firmabilbeskatning er den minst viktige fordelen. 

blogg-2015031 graf rangert 800

– Det eneste som monner

TØI-forsker Lasse Fridstrøm la også fram avgjørende argumenter, som tidligere, for hvorfor incentivene bør opprettholdes. Forskeren gikk rett på sak:

– Jeg starter med konklusjonene: Elektrifisering av personbilene er det eneste kjente klimatiltaket i transportsektoren som monner, sa Fridstrøm, som la til at det vil ta anslagsvis 25 år før utslippene fra personbilparken halveres.

– Det er nullutslippsbilene som trekker gjennomsnittet ned. En kan ikke nå 85-gramsmålet (les: CO2-utslipp g/km ifølge Klimaforliket) for nye biler i 2020 uten betydelig høyere elbilandel – minst 25-30 prosent, pluss en økende andel ladbare hybrider, sa Fridstrøm.

På denne måten forklarer han hvorfor satsingen på null- og lavutslippsbiler ikke medfører tap over statsbudsjettet.

– Tilstramming i engangsavgiften for personbiler vil gi økt elbilandel og økt skatteproveny.

Hva mener politikerne om opprettholdelse av elbilfordelene? Følg med på elbil.no senere denne uka!