Hopp til innhold

Brukervilkår for Ladeklubben

Version 1.2 / 12.04.2022

Innhold

1. Generelt 

Ladeklubben er en tjeneste levert av Norsk elbilforening (heretter kalt «Tjenesten»). Tjenesten består av en app, med tilhørende ladebrikke, som gir tilgang til lading og betaling på de til enhver tid omfattede ladestasjonene, uavhengig av hvem som eier og drifter dem (heretter kalt «Ladeoperatører»). For å benytte seg av Tjenesten må man være medlem av Norsk elbilforening.

Disse vilkårene for bruk gjelder for Tjenesten. Vilkårene kommer i tillegg til vilkår og personvernerklæring for medlemskap i Norsk elbilforening. Tjenesten tilbys som en 3. parts tilgangs- og betalingstilbyder av lading hos de til enhver tid samarbeidende Ladeoperatørene.  

2. Innmelding og godkjennelse 

Tjenesten tas i bruk ved å melde seg inn som medlem og aktivere Tjenesten, samt godkjenne disse brukervilkårene. Brukere kan logge inn på Tjenesten med det samme brukernavnet og passordet som brukes ved innlogging på «Min side» på elbil.no Tilbakestilling av passord er mulig via å trykke «glemt passord» ved innlogging. Når gyldig betalingskort blir lagt til vil Tjenesten være klar til bruk.

Betaling for lading trekkes fra betalingskortet som du registrerer i Ladeklubben via vår for tiden gjeldende betalingsleverandør. Norsk elbilforening og Ladeklubben vil ikke ha tilgang til personlig betalingskortinformasjon. Betalingsleverandøren er underlagt gjeldende personvern/ GDPR lovgiving.

3. Priser

Prisen på Tjenesten er hovedsakelig basert på den prismodellen som Ladeoperatøren tilbyr på den enkelte ladestasjon.

Ulike Ladeoperatører priser lading på forskjellige måter. Prisen kan oppgis som kr. per kWt, pris per ladetid (min) brukt, eller som kostnad som del av parkeringsavgift med flere. Prismodell kan forekomme som en kombinasjon av de nevnte. Det kan også i noen tilfeller tilkomme startgebyr, eller andre typer gebyrer fra Ladeoperatøren.

Gjeldende priser på lading er inkludert mva. og er normalt angitt i appen før lading starter.

Prisene kan altså påvirkes av blant annet, men ikke utelukkende av, ladeoperatør, tidspunkt, ladetid, pris per kWt, gebyrer eller en kombinasjon av disse. Prisene kan i noen tilfeller ikke vises automatisk i Tjenesten før ladeøkten startes.

4. Dine forpliktelser 

 1. Det er ditt ansvar å sørge for at (i) lading begynner og fullføres riktig; og (ii) ladestasjonen er egnet for kjøretøyet som skal lades. Ladestasjoner som viser en feilmelding eller har synlige feil eller skader skal ikke benyttes for lading.
 2. Det er ditt ansvar å sikre at det registrerte betalingskortet er gyldig, at det har en tilstrekkelig saldo/kreditt og ikke er sperret. I tilfelle det ikke er mulig å belaste det registrerte betalingskortet, har Norsk elbilforening rett til å be om betaling fra deg på andre måter, for eksempel ved å sende en egen faktura.
 3. Det er ditt ansvar å sørge for at betalingsinformasjonen din hos Norsk elbilforening er oppdatert og gyldig til enhver tid når du benytter deg av Tjenesten. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at Norsk elbilforening midlertidig stenger ditt kundeforhold.
 4. Passordet og ladebrikken som følger med Tjenesten er personlig. Du er ansvarlig for å holde passordet sikkert, for ikke å skrive passordet ned slik at tredjeparter kan forstå hva det brukes til, og for ikke å bruke passordet på noen annen måte som gjør at andre kan få tilgang til informasjonen. Du er ansvarlig for at ladebrikken oppbevares trygt og ikke tas i bruk av uvedkommende. Mister du ladebrikken plikter du å melde denne tapt.
 5. Du er ansvarlig for å overholde de spesifikke parkeringsbegrensningene angitt på stedet, skilt og forskriftene ved ladestasjonen (for eksempel de skriftlige instruksjonene som vises på ladestasjonen eller annen type instruksjonene gitt fra Ladeoperatøren.
 6. Tjenesten er kun til privat bruk, og kan ikke videreselges eller brukes i næringsvirksomhet.
 7. Det er ditt ansvar at forpliktelsene i dette punkt 4 overholdes, og du er ansvarlig for brudd på disse selv om bruddet skyldes andre personer som bruker Tjenesten med dine innloggingsdetaljer eller din ladebrikke. Har du latt tredjepart få tilgang til ladebrikken som hører til Tjenesten, er du ansvarlig for kostnader påløpt ved bruk.

5. Ladestasjoner 

Du kan starte lading på ladestasjonene som er tilgjengelige i Tjenesten ved bruk av ladebrikken som følger med Tjenesten, alternativt starte og stoppe lading i app. Ladestasjonen vil da bli aktivert, forutsatt at den fungerer som den skal. Tilgjengeligheten av ladestasjoner kan når som helst endres uten forutgående varsel.

Tjenesten tilgjengeliggjør ladestasjoner fra ulike Ladeoperatører. Det er Ladeoperatørene som er ansvarlige for (i) å sikre drift og vedlikehold av ladestasjonene; og (ii) å gi nøyaktig informasjon om ladestasjonene deres. Norsk elbilforening kan ikke garantere funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til ladestasjonene eller endringer av informasjon utenfor våre systemer. Norsk elbilforening vil gjøre vårt ytterste for å samle og vise relevant og riktig informasjon til brukerne av Tjenesten.

Videre, (i) kjøretøy som lades ved en ladestasjon; og (ii) utstyr som eies av deg (inkludert, men ikke avgrenset til, alle strømomformere, adaptere eller kabler), skal være egnet for formålet, og kompatible for tilkoblingen til ladestasjonen. Utstyret må tilfredsstille alle gjeldende lovbestemmelser. Norsk elbilforening er ikke ansvarlig for utstyr eller kjøretøy som blir defekt under lading.

6. Frister og betaling 

7. Ditt ansvar for uautorisert bruk av tjenesten

 1. Du er forpliktet til å umiddelbart varsle Norsk elbilforening hvis du mistenker at kontoen din eller ladebrikken har blitt brukt av en uautorisert person eller på en uautorisert måte.
 2. Hvis du mister ladebrikken din som er tilknyttet Tjenesten fra Norsk elbilforening skal du umiddelbart varsle om dette. Hvis du ikke gir et slikt varsel, og ladebrikken blir brukt ulovlig, forbeholder Norsk elbilforening seg retten til å kreve inn alle påløpte beløp fra deg.
 3. Norsk elbilforening vil sperre ladebrikken etter bekreftet mottatt melding om tap eller tyveri, og en slik stengt ladebrikke kan ikke aktiveres på nytt. Du vil imidlertid kunne bestille en ny ladebrikke fra Norsk elbilforening i henhold til de gjeldende vilkårene.

8. Norsk elbilforenings ansvar

 1. Du aksepterer at Tjenesten gjøres tilgjengelig etter beste evne og på «as is» basis. Norsk elbilforening har derfor ikke noe ansvar overfor deg for tap eller skade knyttet til:
  • (i) tilgjengelighet, drift og vedlikehold av (a) ladestasjonene, (b) den offentlige elektrisitets-, internett- og kommunikasjonsinfrastrukturen som er nødvendig for å drive eller igangsette ladesesjon, eller (c) informasjon om ladestasjonene som er synlig i Tjenesten;
  • (ii) suspensjon av ladetilbudet av grunner som til slutt viser seg å være feil, men hvor Norsk elbilforening på tidspunktet for suspensjonen hadde grunn til å tro at det var grunnlag for suspensjon;
  • (iii) avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. for Tjenesten og hjemmesiden;
  • (iv) uriktig oppgitt betalingsinformasjon fra deg;
  • (iv) uautorisert bruk som følge av tapt/stjålet ladebrikke og/eller mobil hvor app er installert;
  • (v) feil bruk av eller bruk av inkompatibel(t) ladestasjon eller ladeutstyr, eller feil ved kjøretøyet;
  • (vi) parkeringsgebyrer eller andre gebyrer eller bøter som følge av parkering i strid med lokale parkeringsbestemmelser eller -instruksjoner; og/eller
  • (vii) brudd på dine forpliktelser etter disse vilkårene for bruk.
 2. Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter disse vilkårene for bruk, skal den andre parten omgående gi skriftlig varsel om dette og angi hva misligholdet består i. Den misligholdende parten skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold. Dersom misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med virkning fra hevingstidspunktet og fremover dersom misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk varsel om dette.
 3. Erstatning kan kun kreves for direkte dokumenterte tap som skyldes forhold som partene har kontroll over og som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap av data og krav fra tredjeparter.
 4. Norsk elbilforening skal holdes skadesløs for eventuelle krav som andre måtte fremme mot Norsk elbilforening som følge av din bruk av Tjenesten.

9. Force Majeure 

Norsk elbilforening er ikke ansvarlig overfor deg for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av Tjenesten eller sine forpliktelser etter disse vilkårene for bruk dersom dette skyldes forhold utenfor Norsk elbilforening sin kontroll. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, krig, sabotasje, naturkatastrofer, avbrudd eller uregelmessigheter i leveransen av elektrisitet, telefoni, internett eller annet kommunikasjonsnettverk eller andre lignende forhold som etter norsk rett vil anses som force majeure.

10. Oppsigelse og suspensjon

Du kan avslutte kontoen din hvis du ikke lenger ønsker å bruke Tjenesten. Etter oppsigelse har du ikke lenger tilgang til tjenesten.

Norsk elbilforening kan avslutte kontoen din eller begrense tilgangen til visse deler av Tjenesten ved vesentlige eller gjentatte brudd på disse vilkårene for bruk.

Oppsigelse eller suspensjon, som nevnt ovenfor, påvirker ikke partenes rettigheter og plikter knyttet til ladeøkter som har funnet sted, herunder blant annet Norsk elbilforening sin rett til å kreve inn utestående betaling for slike ladeøkter.

11. Endringer i brukervilkårene 

Norsk elbilforening forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk. Det vil forekomme endringer i brukervilkår i takt med tjenesteutviklingen. Oppdaterte brukervilkår vil til enhver tid finnes på elbil.no/Tjenesten med dato for siste oppdatering. Ved vesentlige endringer av brukervilkårene for Tjenesten, vil Norsk elbilforening informere deg om endringene i tekstform i god tid før endringen trer i kraft. Dersom du ikke er enig i endringene kan du avslutte kontoen din. Ved å fortsette å benytte Tjenesten etter at slike endringer er tredd i kraft anses du å ha samtykket til de nye vilkårene.

12. Personvern/ GDPR 

(3) Informasjon om Norsk elbillforening sin behandling av personopplysninger finner du i personvernerklæringen fra Norsk elbillforening.
Se: https://elbil.no/personvernerklaering-for-norsk-elbilforening/

13. Lovvalg og tvisteløsning 

Disse vilkårene for bruk er i sin helhet regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med disse vilkårene for bruk, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Søksmål skal anlegges ved Oslo tingrett eller, dersom du er forbruker, ved ditt alminnelige verneting.

14. Gyldighet 

Disse vilkårene for bruk er ikke ment å begrense dine rettigheter etter ufravikelig lovgivning.  Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene ikke er relevant for din bruk av Tjenesten eller blir ansett ugyldig, vil ikke dette påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.  Bestemmelsene i bruksvilkårene som er ment å gjelde etter oppsigelse av Tjenesten, forblir gyldige etter slik oppsigelse.