Dette mener vi om varsellyd på elbiler

Neste år blir det påbudt med varsellyd (AVAS) fra elbiler og hybridbiler som kjører i lave hastigheter. Her oppsummerer vi våre standpunkter.

Fra 1. juli 2019 innføres EU-direktivet (EU 540/2014) som krever at elbiler og hybridbiler har akustisk lydvarslingssystem (AVAS) som standardutstyr. Varsellyden skal være aktiv i hastigheter opp til 20 km/t. Norsk elbilforening har helt siden 2014-høringen vært tydelig på at AVAS ikke bør være i bruk uansett trafikkmiljø og -mengde. Vi har derimot anført at utfordringer for utsatte, myke trafikanter bør møtes ved å ta i bruk moderne teknologi. På denne måten unngår vi at støysvake biler blir en kontinuerlig støykilde i tett befolkede områder. Men uansett hva man måtte mene om AVAS, vil vi understreke det aller viktigste: At bilister opptrer hensynsfullt i trafikken. Dette er også klart definert i vegtrafikklovens paragraf 3, «Grunnregler for trafikk» og gjelder selvsagt uavhengig av AVAS. I forbindelse med et seminar i regi av SINTEF i fjor høst, gjennomførte vi også en AVAS-spørreundersøkelse med 3.300 respondenter. 7 av 10 ønsket at AVAS aktiveres automatisk kun når trafikksituasjonen tilsier det. Spørreundersøkelse om kunstig lyd for elbil Her er våre svar på typiske spørsmål om varsellyd fra elbiler. Enkelte av disse svarene ble også gjengitt av NRK Trøndelag 12. oktober.

Hvordan stiller Norsk elbilforening seg til varsellyd på elbiler generelt?

Vi mener det må være et overordnet mål å redusere støy fra veitrafikken til et minimum. Kravet om varsellyd fra stillegående kjøretøy, som elbiler, gjør at det blir vanskeligere å nå dette målet. Ikke minst bidrar stadig flere stillegående biler til at trafikkstøyen generelt går ned, slik at myke trafikanter lettere legger merke til dem. På sikt, når brorparten av bilene er stillegående, vil utfordringen bli forsvinnende liten.

Hvilke innvendinger har dere mot EU-direktivet som blir innført neste år?

Vi mener det er feil å gjøre varsellyd til en sak om elektriske biler (elbiler og alle typer hybrider). Moderne bensinbiler medfører også lite støy på lave turtall. En rekke nyere fossildrevne biler har også start/stopp-teknologi, og vil dermed være svært stille i mange trafikksituasjoner. Disse blir sjelden eller aldri nevnt i diskusjonen om varsellyd.

Veier ikke sikkerheten til blinde/svaksynte, barn og dyr tyngre enn lite støy?

Uansett hva slags bil man kjører, må man opptre hensynsfullt i trafikken. Kjører man en stillegående bil, er det ekstra viktig at man er oppmerksom på myke trafikanter.
Enkelte har skapt et bilde av at vi er «blinde for andres behov». Det er vi naturligvis ikke. Det vi har anført, er at det ikke er ønskelig med kontinuerlig lyd fra elbiler uavhengig av hva slags trafikkmiljø man befinner seg i. Kort sagt at moderne og eksisterende teknologi benyttes for å møte blinde og svaksyntes behov i stedet for kontinuerlig lyd.

Har dere andre forslag til varslingssystemer enn den konstante varsellyden?

Vi mener varsling for myke trafikanter bør baseres på avanserte førerstøttesystemer som oppdager objekter. En slik løsning kan også være områdebasert (GPS), ved at varsellyd aktiveres automatisk kun i særlig tett befolkede områder. Vi mener disse alternativene er bedre enn en kontinuerlig kakofoni av varsellyder, som er mer egnet til å forvirre enn å orientere dem som trenger ekstra oversikt over trafikkbildet.

Er det  en god idé å utstyre elbiler med mikrofon, slik at de kan avgi en høyere varsellyd i ekstra støyende omgivelser?

Dette spørsmålet har vi ikke utredet, men det peker i praksis tilbake til det første spørsmålet; om hvordan vi stiller oss til varsellyd generelt. Faktum er at for hver elbil som kommer på veien, vil behovet for slikt utstyr minke. I 2010 hadde vi eksempelvis 3.000 elbiler på norske veier. I dag nærmer vi oss 200.000. Det er liten tvil om at dette har hatt en positiv effekt på støynivået i byer og tettbygde strøk, og vi imøteser mer forskning som kan gi etterrettelig informasjon om dette.

Bakgrunn: Mer om vår AVAS-undersøkelse (2017)

  • Vi gjennomførte en tilsvarende spørreundersøkelse i 2012. Den gang svarte 81 prosent «Nei, aldri» på spørsmålet om de hadde opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter som følge av støysvak bil. Seks prosent svarte «Ja, en gang», mens ni prosent svarte «Ja, flere ganger».
  • 2017-undersøkelsen viste at 11,5 prosent har opplevd «farlige situasjoner med myke trafikanter pga. bilens lave støynivå» mer enn én gang.
  • De som har AVAS var overrepresentert blant disse med 17,7 prosent. Andelen som ikke har AVAS utgjør 8,67
  • Blant dem som svarte «nei, aldri» på om de har opplevd farlige situasjoner har 75 prosent AVAS – mens 86,6 ikke har utstyret.
  • 92 prosent av Tesla-eierne svarte at de aldri har opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter som følge av bilens lave støynivå, til tross for at merket mangler AVAS.
  • Resultatene i undersøkelsen kan tyde på at det ligger en viss falsk trygghet i å ha AVAS installert i bilen. Selv om det ikke går an å hevde at bilister som ikke har dette utstyret tilgjengelig kjører mer hensynsfullt, gir svarene likevel antydninger om det.