Hopp til innhold

Et drømmescenario for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Framtidens transportLukk øynene og drøm at mesteparten av bilene rundt deg er elektriske. Drømmen kan bli virkelighet innen 2050, ifølge en ny rapport fra det internasjonale energibyrået IEA.

I rapporten Nordic Energy Technology Perspectives har IEA sett på hvordan Norden kan bli karbonnøytral innen 2050. I dag står transportsektoren for over en tredjedel av Nordens CO2-utslipp. IEA har laget ulike scenarier for hvilke teknologier som har størst potensiale for å gjøre transportsektoren karbonnøytral.

Elbilen har nøkkelrolle

Nordic Energy Technology PerspectivesFor elbil er den kritiske utfordringen å redusere kostnadene og øke rekkevidden slik at den blir konkurransedyktig på massemarkedet. Elbiler er en nøkkelteknologi på grunn av høy energieffektivitet og bruk av fornybar energi som ikke er basert på biomasse. Uten mer konkurransedyktige elbiler vil det bli en stor utfordring å endre transportsystemet , konkluderer IEA.

Rapporten framhever at elbilen har en nøkkelrolle på lengre sikt for å redusere utslippene av CO2 for individuell persontransport. Etter 2040 ser ekspertene også for seg at hydrogenbiler for lengre turer kan gi noen av de samme fordelene som elbiler.

I de nordiske landene står bilen i dag for rundt 60 prosent av all persontransport. Det globale gjennomsnittet er 40 prosent.

Samtidig framhever rapporten hvor viktig det er å få flere til å ta buss og tog og få mer godstransport over på tog. Kollektivtransport gir høyere transporteffektivitet og kan også være en buffersone mot usikkerhet knyttet til nye teknologier.

Billigere transport med nullutslipp

Kanskje noe overraskende blir den samfunnsmessige kostnaden av å kutte utslippene fra transportsektoren lavere enn å fortsette som før. De samme mekanismene gjør seg gjeldende som ved kjøp av en elbil. Investeringen i nullutslippsbiler er dyrere, men lavere driftskostnader gjør at man på sikt sparer penger.

De viktigste tiltakene for å få ned utslippene er å redusere behovet for transport, overgang til biodrivstoff for lange reiser og varetransport, samt å få mer godstransport over på jernbane. I Norge og Danmark fraktes rundt 90 prosent av gods med lastebil eller trailer. I Sverige fraktes 55 prosent med jernbane. Rapporten konkluderer med at biodrivstoff vil spille en avgjørende rolle i framtidens transport. Kanskje ikke så rart med tanke på at Sverige og Finland har satset stort på biodrivstoff mens Norge har hatt større suksess med elektrisk drift.

Ambisiøse mål er ikke nok

Alle de nordiske landene har ambisiøse langsiktige mål for å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren. Klimamålene innebærer at transportsektoren må bli uavhengig av fossile drivstoff senest i 2050. Men dagens virkemidler er ikke tilstrekkelige for å nå disse målene og må derfor forbedres, konkluderer IEA. For å nå de mest ambisiøse langsiktige målsettingene, må sterkere politiske virkemidler introduseres allerede i dag.

Uansett må alle de nordiske landene forholde seg til EUs mål om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren innen 2020. EU setter også krav om at gjennomsnittlige utslipp fra nye biler ikke skal overstige 95 gram CO2 per km innen 2020. Norge har satt sitt eget mål om 85 gCO2/km innen 2020. Videre foreslår EU et mål på 70 gram gCO2/km innen 2025.

Ulike scenarier mot 2050

Rapporten ser på ulike scenarier og viser hvordan de ulike teknologiene kan bidra til å nå målet. I et scenario ser man på Nordens bidrag for å hindre at den globale oppvarmingen går over 2 grader. I dette scenariet står elbiler og ladbare hybrider for 45 prosent av bilparken i 2050.

I et annet scenario med karbonnøytral transport står elbiler og ladbare hybrider for hele 65 prosent i 2050. Forutsetningen for ladbare hybrider er at batteriene er store nok slik at 80 prosent av kjøringen er elektrisk. Samtidig har man også blant annet redusert persontransporten med 4 prosent, drivstofforbruket går ned til 0,3 liter per mil for nye biler og 75 prosent er biodrivstoff.

20.000 nye elbiler årlig

Det høye innslaget av elbiler, ladbare hybrider og hydrogenbiler betyr at nullutslippsbiler må stå for 8 prosent av nybilsalget innen 2020 og over 80 prosent innen 2050. I Norge sto elbilsalget for 2,9 prosent i fjor, men de andre nordiske landene er foreløpig ikke i nærheten. I absolutte tall betyr det at det i Norge må selges nær 20.000 elbiler, ladbare hybrider og hydrogenbiler årlig innen 2020.

Figuren under viser hvordan bilparken kan se ut med ulike scenarier for utslippsutvikling.Se rapporten Nordic Energy Technology Perspectives for nærmere detaljer om scenariene.

Framtidsscenarier