Hopp til innhold

Stø kurs for elbilen i statsbudsjettet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi er svært fornøyd med at Regjeringen viderefører de viktige fordelene elbilene har. Det er svært viktig for forutsigbarheten for forbrukerne. Men vi er skuffet over manglende signaler om hva som skjer med elbilfordelene på lengre sikt.

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening i en kommentar til statsbudsjettet for 2015. Hun understreker viktigheten av at Regjeringen viser standhaftighet og tålmodighet.

Klimaforliket skal styrkes og da er det naturlig å bygge videre på elbilsuksessen. Det fortsatte fritaket for MVA og engangsavgift er helt avgjørende:

– I år har vi fått enda bedre bevis for hvor godt elbilpolitikken virker. En fortsatt handlekraftig og styrket elbilpolitikk er avgjørende om vi skal nå de klimapolitiske målsetningene. Derfor er vernet av elbilen i dette statsbudsjettet helt avgjørende, men det må ikke bli noen sovepute for Regjeringen, sier Bu.

Hun viser til at elbiler så langt i år representerer 13 prosent av alle nye biler. I 2020 må det være mellom 20 og 30 prosent om vi skal nå målsetningen om maksutslipp fra nybilparken.

– Det norske elbilmarkedet viser at det er mulig å styrke dette målet med fortsatt satsing på elbil, sier Christina Bu.

Tynt om ladeinfrastruktur

Transnova støtter klimatiltak i transportsektoren blant annet utbygging av hurtigladestasjoner for elbil.

Transnovas oppgaver foreslås overført til Enova fra 2015 og satsingen på miljøvennlig transport vil finansieres over Energifondet.

– Nå er det viktig at Enova prioriterer utbygging av ladestasjoner for elbil allerede fra neste år. Vi har et stort etterslep å ta igjen, sier Bu.

Enova får 202 millioner kroner ekstra å fordele som økt avkastning fra Klimafondet.

– Det er slike summer som trengs bare for å få i gang utbygging av ladeinfrastruktur for elbil, sier Christina Bu.

Vandrehallen på Stortinget
Stor aktivitet i Vandrehallen på Stortinget i formiddag i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet. (Foto: Christina Bu)

Intet gjort for ladbare hybrider

Det er ikke gjort noe for å bedre konkurransekraften til ladbare hybrider i statsbudsjettet for neste år.

– Ladbare hybrider må gis bedre vilkår slik at de i større grad kan konkurrere med gammeldagse bensin- og dieselbiler, men ikke elbil.

Det framgår også at Regjeringen vil vurdere kjøretøy- og drivstoffavgiftene helhetlig, der målet er å stimulere til bruk av ny teknologi, sikrere biler og mer miljøvennlige valg.

Regjeringen tar sikte på å presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Fortsatt utsatt leasing

– Regjeringen bidrar dessverre heller ikke til å klargjøre hva som skjer med det vedtatte fritaket for MVA ved leasing av bil. Det er skuffende at det ikke er satt en konkret dato for innføring, konstaterer Bu

For: 

«Fritaket reiser EØS-rettslige problemstillinger og må notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan innføres. Samtidig med notifikasjonen av fritaket for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier vil det eksisterende merverdiavgiftsfritaket for omsetning av nye elbiler bli notifisert. Dette har bidratt til at saken har blitt omfattende», står det i en pressemelding om bilavgiftene. 

Videre står det at Finansdepartementet har sett det nødvendig å gjøre et grundig forarbeid. 

«Departementet er nå i ferd med å sluttføre arbeidet med notifikasjonen og vil sende den til ESA i høst. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESAs godkjennelse foreligger.»

Positivt om elbilen

Elbilforeningen noterer forøvrig, med glede, at elbilen omtales i positive vendinger i Prop. 1 S fra Klima- og miljødepartementet i forbindelse med 2015-budsjettet:

«Eit godt kollektivtilbod medverkar til å løyse ei rekkje av utfordringane byane står overfor. Samtidig ser vi at ikkje alle som bur i by kan reise kollektivt, og då er elbil eit betre alternativ enn fossildrivne personbilar.»

Dessuten:

«For å redusere klimagassutsleppa frå vegtrafikken er det viktig med tiltak som gir lågare utslepp frå kvart køyretøy og satsing på kollektivtransport, gange- og sykling i storbyområda. Elbilpolitikken er eit godt døme på at positiv skattestimulans har gode klimaeffektar.»