Hopp til innhold

Hordaland girer opp elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HordalandEt spennende vedtak har passert alle politiske utvalg i Hordaland. Satsingen på elbil og ladeinfrastruktur forsterkes. Stor honnør til politikerne i fylket!

Tidligere har vi skrevet pent om Hordaland fylkeskommunes satsing på å bygge ut hurtigladenettverk. Dette er ingen ensom svale, men en del av en helhetlig satsing for å nå målet i Klimaplan for Hordaland 2010-2020:
Innan 2020 skal minst 20 % av alle lette køyretøy vere ladbare motorvogner (delmål 5.12).

Fylkesrådmannen la fram et notat med en innstilling til nødvendige tiltak. Dette har passert samferdselsutval, kultur- og ressursutval og til slutt fylkesutvalet 24.mai 2012. Tilslutningen har vært stor, og gjennom prosessen økte elbilplanen med noen punkter framfor å bli barbert. Til slutt skal hele dokumentet, hvor elbilplanen inngår, legges fram for fylkestinget som en del av tilrådinger til Nasjonal transportplan 2014-23.

Arbeidet baserer seg på et felles forslag fra Høyre, Frp, Venstre, Krf, Sp og Ap. SV har vært litt alternative på en del punkter i den generelle samferdselspolitikken. Men alle står bak satsingen på elbil og ladeinfrastruktur.

Vi merker oss at fylkeskommunen både er konkret på hva de sjøl skal gjøre, men stiller også ønsker og krav til andre aktører som f.eks. Avinor, Jernbaneverket, havnevesen, vegvesen og kjøpesentre. Og ikke minst ønskes det at Staten skal ha en langsiktig og forutsigbar elbilpolitikk, med vekt på å støtte opp om Transnovas aktiviteter.

Aksdal HurtigladestasjonI den grad det har vært politisk uenighet, gjelder det målet / oppfordringen til at 20% av p-plassene i egen virksomhet, kommuner, stat og kjøpesentre skal ha lademulighet for elbil. Ingen uenighet om ambisjonene, men om dette skal være reserverte plasser for elbil. Der har det vært stemmegivinger gjennom prosessen til et godt kompromiss framkom i fylkesutvalet. Antall p-plasser tilrettelagt for lading settes forholdsvis høyt, og det presiseres at en andel av disse må være reservert for ladbare motorvogner.

Elbilforeningen har en idé om at alle p-plasser i det lange løp må være tilrettelagt for lading. Derfor er det ikke alltid hensiktsmessig å kreve reservert elbilplass der det er ladeuttak. Litt fleksibilitet er fornuftig.

Eksempelvis har vi tidligere diskutert fram et kompromiss med Norpark og Foreningen Næringseiendom. Her skulle inntil 3% av alle private p-plasser reserveres for elbil. Men inntil 6% skal ha lademulighet. Forøvrig avventer vi fortsatt at Samferdselsdepartementet skal effektuere denne løsningen gjennom nye forskrifter for vilkårsparkering. Hallo kjære departement, nå er det på tide å komme videre i dette arbeidet!

Hordalands tiltaksplan virker dynamisk og spennende. Den har også med seg punkter om å holde tritt med teknologiske løsninger som utvikles. Og ikke minst viktig, en årlig evaluering av utviklingen av infrastrukturen. Da veit vi at elbil vil stå høyt på sakskartet i mange år framover. Flinke politikere!

Bildet av hurtigladestasjonen er den nye på Aksdal, riktignok i Rogaland, men en del av satsingen på en kyststamvei med hurtiglading. Takk til bildet fra Eric Wheatley, Ardeo Technology AS, som har jobbet med hurtigladeprosjektet i Hordaland & delvis Rogaland.

Nedenfor gjengir vi tiltaksplanen og den delen av pressemeldinga som berører den. Som en inspirasjon for andre fylkeskommuner til å følge etter. Med sine egen lokale vri for hva de anser som viktigst å få til.


Satsar på infrastruktur for elbilar

Fylkesutvalet har vedteke auka utbygging av infrastruktur for elbilar i Hordaland. Målet er at 20 prosent av lette køyretøy i fylket er elbilar innan 2020.

Utvalet løyvde 370 000 kroner til utbygging av hurtigladestasjonar i Odda, Norheimsund, Straume, Eidfjord, Etne og Matre.

I samarbeid med kraftselskap, Transnova og andre vil fylkeskommunen fullføra den grunnleggjande infrastrukturen for elbilar i Hordaland. Det medfører hurtiglading i dei resterande regionsentra og i passe avstand langs vegane E39, E16, E134, Rv7, Rv555, Rv13 og Fv551. Behovet for pengar i 2013 vil utvalet kome attende til i budsjetthandsaminga for neste år.

Utvalet ber Avinor om å etablera hurtigladestasjon på Bergen lufthamn, dessutan at Jernbaneverket, Statens vegvesen og Bergen og Omland havnevesen etablerer hurtigladepunkt på større stasjonar, ferjekaiar og hamnar i fylket.

Fylkesutvalet oppmodar kommunane i Hordaland om å leggje til rette for hurtiglading for å bidra til å oppfylle transportmåla i klimaplanen. Gjennom dei kommunale parkeringsnormane bør ein mellom anna stille krav til kjøpesenter om etablering av hurtigladepunkt og minst 20% av parkeringsplassane bør ha vanlege ladepunkt. Ein andel må reserverast for ladbare motorvogner (t.d el- og hybrid).

Utvalet meiner vidare at fylkeskommunen må skifta ut eigen bilpark med ladbare bilar så langt det er praktisk mogeleg. Minst 20% av plassane skal ha ladepunkt, der ein andel må reserverast for ladbare motorvogner.

Vedtak:

 1. Satsing på hurtigladestasjonar for elbilar er eit viktig tiltak for å nå målet i Klimaplan for Hordaland om 20 % elbilar innan 2020.
 2. Hordaland fylkeskommune sin bilpark skal så langt det er praktisk mogleg skiftast ut til ladbare bilar.
 3. Ved utforming av kollektivterminalar og innfartsparkeringsanlegg skal det i samarbeid med aktuelle kraftselskap leggjast til rette for hurtiglading.
 4. Alle regionsentra i fylket og det overordna vegnettet må ha allment tilgjengelege hurtigladepunkt. Hordaland fylkeskommune vil i samarbeid med kraftselskap, Transnova og andre fullføre den grunnleggjande infrastrukturen for elbilar i Hordaland. Det vil seie hurtiglading i resterande regionsentra og i passe avstand langs vegane E39, E16, E134, Rv7, Rv555, Rv13 og Fv551.
 5. Fylkesutvalet løyver i 2012 kr. 370.000. til utbygging av hurtigladestasjonar i Odda, Norheimsund, Straume, Eidfjord, Etne og Matre.
 6. Trong for midlar til å fullføre satsinga i 2013 vil ein kome attende til i budsjetthandsaminga for 2013.
 7. Fylkesutvalet ber Avinor om å etablere hurtigladestasjon på Bergen Lufthavn Flesland.
 8. Fylkesutvalet ber Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Bergen og Omland Havnevesen om å etablere hurtigladepunkt på større stasjonar, ferjekaiar og hamner i fylket.
 9. Fylkesutvalet oppmodar om at fylkeskommunen tilrettelegg for lading på eigne anlegg og oppmodar kommunane og staten til å gjera det same. Minst 20% av plassane skal ha ladepunkt, kor ein andel må reserverast for ladbare motorvogner.
 10. Fylkesutvalet oppmodar kommunane i Hordaland om å leggje til rette for hurtiglading for å bidra til å oppfylle transportmåla i klimaplanen. Gjennom dei kommunale parkeringsnormane bør ein mellom anna stille krav til kjøpesenter om etablering av hurtigladepunkt og minst 20% av parkeringsplassane bør ha vanlege ladepunkt. Ein andel må reserverast for ladbare motorvogner (t.d el- og hybrid).
 11. Det er behov for ein offensiv, langsiktig og føreseieleg statleg politikk som kan gje trygge rammer for andre aktørar si satsing på elbilar og tilhøyrande infrastruktur. Transnova må sikrast tilstrekkelege midlar, og statlege tilskott til hurtiglading må aukast monaleg.
 12. Fylkesutvalet ber Transnova om å satse på ein radusstrategi for hurtiglading rundt dei største byane i Noreg, for å gjera byane og sine omland gjensidig meir tilgjengeleg med el-bil
 13. Fylkesutvalet ber omm at det vert gjort ei løpande vurdering av ulike teknologiske løysingar for lading/hurtiglading og kompatiblitet.
 14. Fylkesutvalet ynskjer ei årleg evaluering av infrastrukturen for el-bilar i Hordaland.