Hopp til innhold

Hurtiglading for elbil og betaling

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LadebetalingFlere av operatørene er klare til å tilby abonnement, i løpet av 2013 blir det vanskelig å finne gratis hurtiglading, vi får minst fem ulike ladekort, mobil vil være en god hjelper for å få tilgang og én operatør vil tilby betaling pr minutts bruk. I november i fjor henta vi inn informasjon om planlagte betalingsløsninger hos de ulike eierne og operatørene av hurtigladere. Nå var det på tide med en ny runde – hva har skjedd? Ikke at så mange nye hurtigladere har kommet i drift, men så å si alle forsøker nå å lukke laderne for fri tilgang, etablere abonnement, tilby ladekort og sette opp ulike betalingsmodeller. Det tar bare tid før alt blir aktivert. Først gir vi en oppsummering av svarene fra alle aktørene, noen kommentarer og råd fra oss og i bunn en oppsummerende tabell.  StatoilStatoil Anders Kleve Svela, Fuel Product Manager, kan fortelle oss at Statoil inntil videre vil fortsette kun med forskuddsbetaling i kassa inne på stasjonen. Der kan du betale med kontanter, bank- eller kredittkort. Prisen er kr 44 for 15 minutter. I vinter innførte de også et tilbud på kr 74 for 30 minutter. Statoil ønsker at betaling for lading skal være så likt som mulig hvordan vi fyller øvrig drivstoff. Med andre ord – abonnement er uaktuelt, i følge Svela. Det kan bli en forbedring av dagens betalingsløsning, men det er foreløpig på planleggingsstadiet. ABBABB Produsenten av hurtigladere har satt opp 3 stykker (snart 4 med Skien) for egen regning. Disse har vært i drift i over ett år og blitt et svært populært gratistilbud. Arne Sigbjørnsen i ABB sier at de gjerne ville hatt laderne åpne og gratis ut neste år, men av hensyn til kundene som kjøper utstyr av dem, må de første lukkes i 3.kvartal. Det begynner på Østlandet hvor det er i ferd med å utvikles et kommersielt marked. Deretter kommer i Bergen når det blir betaling også for hurtigladerne i Hordaland. ABB vil knytte hurtigladerne sine opp til et tilgang/betalingssystem hos en eksisterende operatør. For Østlandet er det Grønn Kontakt og EV Power som konkurrerer om å få ABB-laderne i porteføljen. Om et par uker kan ABB fortelle oss mer. EidsivaEidsiva Hos energiselskapet i Mjøs-området betaler du kr 44 for 15 minutters lading ved å bruke Visa/Mastercard. I vinter var det også et tilbud på kr 49 for 20 minutter. Odd-Olaf Schei kan fortelle oss at det er tilrettelagt for en RFID-løsning for bruk av ladekort. En abonnementsløsning vurderes, og vil i så fall gjøres i samarbeid med andre operatører. Satsene vil da bli tilnærmet lik hva de øvrige operatørene har. Dialogen er god med disse, og Eidsiva ønker å tilby en så solid og enkel løsning som mulig for elbilistene. Siden det allerede er tilrettelagt for RFID, vil det enkelt kunne ordnes tilgang for ladekort fra andre nettverk. Hurtigladerne som planlegges for 2013, skal helst ha både CHAdeMO- og Combo-løsning. I påvente av testing av utstyr vil disse neppe kunne komme opp før seint på høsten. FortumFortum Jan Haugen Ihle, ansvarlig for den norske virksomheten, kan fortelle oss at Fortum fortsetter med SMS-betaling, men satser også på etter hvert å tilby ladekort. Abonnementspris er ennå ikke besluttet. Tilfeldig lading har til nå kostet kr 30 kr for én lading (kort eller lang). Inntil abonnementsordningen foreligger, vil Fortum endre denne betalingen til kr 2,50 pr minutt. Løsningen testes ut i juni og bør være i funksjon i løpet av juli. Det betyr at du ikke skal betale for mer enn den tida du bruker laderen. Trenger du et kvikt påfyll på 5 minutter for å komme hjem, koster det deg kr 12,50. Helt uten forhåndsregistrering kan alle bruke Fortums hurtigladere så sant de kan betale med SMS. Tre nye lokasjoner skal være på plass i juni/juli. Resten kommer tidligst seint på høsten fordi også Fortum ønsker å tilby både CHAdeMO- og Combo-lading på det de bygger ut framover. IshavsveienIshavsveien I vinter var det en ivrig diskusjon om Ishavsveiens tilbud på abonnement og pris for tilfeldig lading. Satsene ble justert. Men ennå har ikke Ishavsveien lukket tilgangen til hurtigladerne. I følge prosjektleder Frank-Hugo Storelv ventes det fortsatt på at Infratek og PodPoint skal få opp et back-end system slik at ulike betalingsløsninger kan fungere: abonnement, klippekort eller tilfeldig lading til 150 kr betalt med mobil. Når dette er på plass, stenges laderne som i dag fortsatt har åpen tilgang. Ishavsveien har sendt ut nesten 5.000 ladekort til elbilister. Dessuten vil Ishavsveien gi gratis tilgang for elbilister med ladekort og abonnement hos andre operatører. I følge Storelv inkluderer dette bl.a. Grønn Kontakt, EV Power og Lyse, men vil ikke gjelde Fortums framtidige abonnenter. Ishavsveiens videre utbygginger, Marchè Rygge Vest er så langt den siste, avventer testing og godkjenning av universelle ladere som har likestrømslading CHAdeMO og Combo, samt AC 43 kW. Eksisterende stasjoner skal også oppgraderes med dette utstyret. Dessuten vil Ishavsveien alle steder sette opp 4 «dynamiske normalladere» (som de kaller det) med Type 2 kontakt og 22 kW effekt. EV PowerEV Power Trøndelagsselskapet er den operatøren som i lengst tid har tilbudt abonnement med ladekort. Om du ikke har RFID-brikken, har du måttet ringe opp telefonnummeret angitt på ladestasjonen, og det åpnes for lading. I følge daglig leder Gøran Vollan vil det tilbys andre tilgangsløsninger som gir større fleksibilitet for betaling ved lading. En SMS-løsning skal kunne brukes av alle som ikke er abonnenter, eller har et type abonnement hvor det er inkludert betaling pr lading. Prisen pr lading er ennå ikke fastsatt, men løsningen ventes lansert i august. I tillegg jobbes det med å etablere en betalingsløsning hvor det er bank/kredittkort som belastes. Løsningen skal utvikles som app for smarttelefoner. Dagens ladekort (RFID) beholdes, men en app vil tilby større fleksibilitet for kunder med ujevne behov. I følge EV Power kan teknisk sett alle operatørers RFID-kort benyttes ved deres ladestasjoner. Uten at de oppgir noe om pris/betingelser for dette. Vollan sier også at det godt kan være at EV Power annonserer nye priser. Ikke minst venter de på at kommersielle normal-ladestasjoner vil gi behov for nyansert prising, særlig i p-anlegg. EV Powers priser til privatkunder finner du her. Grønn KontaktGrønn Kontakt Nylig hadde vi en artikkel om prisstrukturen Grønn Kontakt lanserte, samt hvordan de vil gjennomføre en overgang fra åpne til lukket tilgang til laderne. Jan Pedersen kan nå fortelle oss at de holder stasjonene åpne til at de har fått testet ut at RFID-kortene virker. Grønn Kontakt regner med at de 3 stasjonene i Buskerud og de 2 i Agder stenges i løpet av høsten. Da er det også et mål å ha en app eller en SMS-løsning for dem som ikke er kunder hos Grønn Kontakt. Prisene til Grønn Kontakt er her. HordalandHordaland fylkeskommune Dette er ikke en egen operatør, men utbyggingen er planlagt og delvis finansiert av fylkeskommunen, med flere kraftselskap involvert. Koordinator er Per Hjalmar Svae som kan fortelle oss at BKK har initiativet i Hordaland for å utvikle betalingsløsning. Tanken er at de andre kraftselskapene skal kunne henge seg på løsningen som BKK velger. Visstnok har BKK kommunisert til Transnova at en betalingsløsning forventes fra høsten 2013. Men det kan bli forsinkelse her, opplyser Svae. BKK har ikke gitt oss detaljer om hva og når noe skjer. Vi tror BKK avventer for å se om det er en av de andre operatørenes betalingsløsning som de kan koble seg på. Fra Svaes informasjon biter vi oss merke i at fylkeskommunen, foruten de to som er på gang, har planlagt å søke Transnova om støtte til ytterligere 4 hurtigladere i neste runde. Dette er Odda, Etne, Eidfjord og Romarheim. LyseLyse Laderne i Rogaland har til nå vært helt åpne og helt gratis. Magnar Bolme i Lyse bekrefter til oss at betalingsløsning vil bli innført til høsten, men er ikke mer presis på tidspunkt enn dette. Da blir det abonnementsløsning med RFID-brikke («ladekort). Dessuten SMS-tilgang og betaling for tilfeldig lading. Prisene er ennå ikke bestemt. Lyse oppgir at ladekort fra Ishavsveien, EV Power, Grønn Kontakt og Eidsiva vil gi tilgang og inntil videre gratis bruk av Lyses hurtigladere. Nissan Nissan-forhandlere Her er det ikke så mye nytt å bringe. Birger N. Haug i Oslo-området har skifta ut hurtigladerne sine. Tilgjengelighet og betalingsordning er derfor foreløpig uavklart og litt forskjellig hos de fire forhandlerne. Vi får se hva som skjer. Utover i landet spriker det også. Noen steder, f.eks. i Bergen og ved Tønsberg er det innført en grei betalingsordning og tilgjengelighet for alle elbilister, andre steder er det fri tilgjengelig og gratis lading, mens andre Nissan-forhandlere begrenser hvem som får bruke hurtigladeren. Dette har de sjølsagt all rett til siden de bekoster laderen av egne midler. Imponerende er det at Nissan bidrar på denne måten til et hurtigladenettverk. blogg130619hurtigbetSkedsmoSkedsmo Parkering, Hallingdal og diverse Det kommunale p-selskapet med en hurtiglader i Lillestrøm har ennå ikke tatt stilling til betaling. Laderen vil derfor være gratis å bruke ut 2013. Hva som skjer med Hallingdal Kraftnetts ladere på Flå og Geilo, er vi ikke helt sikre på, men tidligere har de annonsert at betaling ikke vil komme med det første. Bruken er nok fortsatt for sporadisk til det.   Vi har ikke kontaktet dem som ennå ikke har fått opp hurtiglader. Vi er spent på hva slags løsning f.eks. Steen&Strøm velger. Tesla Superladere skal være gratis for eierne av Model S. KortEt mangfold av ladekort Egentlig er det ikke så mye nytt. Operatørene som tidligere varsla innføring av betaling i begynnelsen av 2013, ser nå ut til å sikte seg inn på «i løpet av høsten». Neppe noen elbilister som griner for dette. De kan nok utvise lass av tålmodighet i påvente av å få muligheten til å betale. Litt dummere er det for den videre utbyggingen. Betaling, både som regulering av bruk av hurtigladere og som et bevis på markedspotensial, er nødvendig. Det er lite gledelig å se at vi vil få mange forskjellige ladekort – minst 5 om ikke fler. «Mangfold» er i denne sammenheng ikke et honnørord. Men flere av operatørene ser ut til å etablere et eller annet form for samarbeid slik at du som innehaver av ett abonnement / ladekort, likevel kan hurtiglade på kryss og tvers av et utvalg av operatører. Spennende å se hvordan dette samarbeidet ender. Noe vi tidligere har omtalt her. Transnova har satt som krav at alle offentlig støtta hurtigladere skal ha tilgang for alle elbilister – uavhengig av om du har et kundeforhold. Denne tilgangen kan gjøres mer eller mindre enkel, rimelig eller dyr, avhengig av hva den enkelte operatør velger. Men den må være der. Så får elbilistene heller tenke sine tanker om de ulike prisene og tilgangene som presenteres. PrisPris Konkurranse er sunt og bra, derfor er det fint at det kommer opp ulike prismodeller. Både for kombinasjoner av abonnement og pr stk betaling, eller fulltdekkende abonnement. Interessant er det å få en operatør som sier at de ikke vil selge ladinger i form av x antall minutter (bulk), men hvor du betaler pr minutt du står kobla til. Dette har vært etterspurt av mange elbilister. Mange har erfart at de kun trenger noen få minutter for å komme i havn. Det er slikt et sikkerhetsnett av hurtigladere skal virke. Betaling pr minutt kan optimalisere utnyttelsen av hurtigladenetteverket. Ingen trenger å stå på overtid for å bruke de siste minuttene det er betalt for, noe vi lett kan gjøre sjøl om det ikke er rasjonelt. Hva og hvem er best? Det bestemmer ikke Elbilforeningen, det bestemmer vi i fellesskap som elbilister. Vi er markedet og kan velge hvem vi vil betale for hurtiglading. I hvert fall på Østlandet hvor vi vil ha minst 4 tilbydere. Vanskeligere i regioner der det ikke er flere operatører – og foreløpig kanskje ikke markedsgrunnlag for det. Derfor kan Østlandet være et interessant case for å se hva som fungerer best. Det vil si gir best inntjening for den som investerer i hurtiglading. For at operatørene etter hvert må tjene penger – i hvert fall ha en begynnende strøm av inntekter, er nå sikkert. Men det må skje gjennom å utvikle attraktive tjenester vi av glede betaler for. Ikke av nød. Så velger vi elbilister hvor vi vil lade ut i fra hvor godt hurtigladerne er plassert for oss – og om kvaliteten på tjenesten er verdt det den skal koste oss – også sammenligna med alternativkostnader. Vanskeligere er det ikke. Også i dette markedet vil de beste overleve. Det er gjerne den/dem som forstår kundenes behov og er orientert mot markedet. Vi venter i spenning på hva vi vil få oppleve utover høsten. Mer info om hurtigladestasjonene Hurtigladekartet viser hva som er i drift (registrert i NOBIL), og hva som er planlagt (verifiserte tips). Ved siden av kartet ser du også sanntidsstatus for alle hurtigladere støtta av Transnova (med unntak av Ishavsveien). Hvis du vil finne ut hva som kreves av tilgang, betaling, stedsbeskrivelse osv, anbefaler vi ladestasjoner.no hvor masse informasjon er på stasjonsvisningene. Der er det også et filter slik at du kan velge kun å se hurtigladerne, slik at du slipper å «forstyrres» av de tusenvis av normalladerne. Tabellen nedenfor viser status pr i dag, samt at vi under kommentarer har lagt inn varsler om endringer fra operatørene.

Klikk for større oversikt

Hurtigladeoperatører