Hopp til innhold

Lykkeparkering for de små elbilene!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LykkeparkeringNå er det skrevet i loven: De korteste elbilene kan tverrparkere og være sosiale i samme oppmerkede felt. Det har samferdselsminister Kleppa offentliggjort.

Det har vært mange års kamp for å komme i mål. I august 2007 fant Vegdirektoratet ut at det ikke skulle være lov for Buddy å tverrparkere. Oslos politikere svarte resolutt og uttrykte i et felles brev at dette var de uenige i. En lang elbilkortesje ble mobilisert og brevet overrakt Samferdselsdepartementet.

OslopolitikereEtter noen måneder fastslo Navarsete at de korteste elbilene må få tverrparkere. Politikernes ønske er er å fremme arealeffektive, elektriske kjøretøy. Det må derfor framkomme eksplisitt i lovteksten slik at byråkrater ikke kan tulle det til. Samt at det var nødvendig med et par andre klargjøringer i skilt- og parkeringsforskriftene. Marsjordren om endringer ble sendt Statens vegvesen.

En høringsrunde ble gjennomført. Deretter begynte Vegdirektoratet å tulle det til igjen. Dette til tross for at den rådende praksis har vært slik samferdselsministeren og Elbilforeningen ønska det. De korte elbilene har kunnet tverrparkere og stå mange i et parkeringsfelt.

Litt av denne lange historien kan dere lese mer om i forrige oppdatering som vi ga i september ifjor. Inkludert noe av brevvekslingen.

Elbilforeningen har fulgt saken nøye. Vi har bidratt med utredninger både politisk og juridisk, og kommunisert med interessenter, f.eks. Ruter, som har vært usikre på hva de mener. Alt dette mens Vegdirektoratet har forsøkt å stanse gjennomføringen av politikernes ønsker.

Til slutt var det Statens vegvesen som måtte kaste inn håndkle. Følgende pressemelding ble 24.mai 2011 sendt fra Samferdselsdepartementet:

Miljøvennlege køyretøy får enda betre parkeringsforhold

– Desse endringane knytte til parkering skal gjera det enda gunstigare å bruka miljøvennlege køyretøy. Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med at Samferdselsdepartementet har vedteke forskriftsendringar som særleg gjeld parkering av mindre elektriske og hydrogendrivne motorvogner.

Endringane er som følgjer:

Elektriske og hydrogendrivne motorvogner, uavhengig av køyretøykategori, skal kunna parkera avgiftsfritt på offentleg skilta parkeringsplassar. Endringa betyr at alle elektriske motorvogner skal behandlast likt. Elektriske motorvogner som er klassifiserte som motorsykkel vil òg omfattast av avgiftsfritaket, saman med alle hydrogendrivne motorvogner.

For å utnytta parkeringsplassane meir effektivt, og for å gjera det meir attraktivt å bruka elektriske motorvogner, skal visse elektriske motorvogner kunna parkera på tvers av oppmerkt felt, og fleire motorvogner i same felt. Dette gjeld for elektriske motorvogner som kan få alle hjula innanfor feltet, og som ikkje stikk meir enn 40 cm utanfor oppmerkt felt.

For å sikra det avgrensa parkeringstilbodet til motorsykkel og moped skal parkering reservert for slike grupper berre nyttast av tohjula motorvogner. Tre- og firehjula motorvogner skal ikkje lenger få nytta slike parkeringsplassar.

Det er òg gitt utvida unnatak frå hjelmpåbod der bilbelte er montert. Utvidinga gjeld for tre- og firehjulsmotorsyklar som har innebygt karosseri og er utstyrte med bilbelte.

Samferdselsdepartementet har vedteke forskriftsendringane etter å ha gjennomført høyring om tilrettelegging for elektriske og hydrogendrivne motorvogner.

Forskriftsendringane trer i kraft 15. juni 2011.

Borggården

Vi kan gi en kort oppsummering av hva dette betyr.

Inkurie ordna opp i

Opprinnelig sto det i parkeringsforskriften at avgiftsfritak gjelder «elektrisk bil». Siden f.eks. Buddy og Reva er registrert som elektrisk firehjulsmotorsykkel, forsøkte vegbyråkratene å vri dette til at de skulle betale parkeringsavgift på kommunale p-plasser. Noe som selvfølgelig ikke var lovgivernes intensjon. Nå er det presisert ved at avgiftsfritaket gjelder «elektrisk og hydrogendrevet motorvogn». Selvfølgelig en tullesak, men greit å få det på plass når vriompeisene er i farta.

Fordel mista

MC-parkeringUnderskiltet for MC-parkering presiserer ikke antall hjul motorsykkelen kan ha. Derfor har  firehjulsmotorsykler fått stå på MC-parkering.

Vegbyråkratene ville ikke at firehjulsmotorsykler skulle få parkere avgiftsfritt som «elbil», eller at de skulle få stå på motorsykkelparkeringene. Av hensyn til tohjulingene ønska heller ikke samferdselsministeren det siste. Elbilforeningen har ikke protestert kraftig. Vi har derimot forsøkt å innføre en sesongdeling ved at tohjulingene har eneretten i sommerhalvåret. Imidlertid har mange elbilister (ja, vi ser det hver dag) ikke respektert dette kompromisset. Nå blir godet MC-parkering borte. Men vi ser muligheten for at kommunene lokalt kan innføre underskilt med sesongdeling.

Hjelmen bort

Bare for å understreke hvor foreldede forskriftene i Norge er, var det også hjelmpåbud for førere av firehjulsmotorsykler. Bare tøys så lenge det er sikkerhetsbelter og karosseri. Dette protesterte ingen på å få endra.

Lykkeparkering

BuddyerDet viktigste av alt har vært muligheten til å parkere enkelt. Lykkeparkere som vi kan kalle det. De som velger de minste kjøretøyene og dermed krever minst rom i byen, og kjører rundt uten å forurense, skal ha en ekstra gulerot. Få bruke lukene hvor det ikke er plass til andre. Lovligheten av dette er nå på en litt finurlig måte ettertrykkelig slått fast i parkeringsforskriftene:

En konsekvens er at korte Smart i bensin/dieselutgave (skynd dere med el-utgaven!) ikke lenger kan tverrparkere. Mens Buddy definitivt kan det. Andre elbileiere som lukter på muligheten, bør skaffe seg en målestokk på 40 cm. Sjekk først at hjula er innafor feltet. Mål fra innsiden av oppmerkingen og ut til ytterste del av kjøretøyet. Da får du svaret. Lengden på utstikkende del vil variere med feltets bredde. Kjøretøy kortere enn 2,5 meter glir normalt greit inn. Men dette må sjekkes ut av oss alle.

Husk at vegtrafikklovens §3 alltid vil gjelde:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vi kan ikke understreke dette godt nok. Dette er svært viktig i gater uten oppmerkede parkeringsfelt. Her må skjønn brukes om kjøretøyet er til hinder eller ikke. Vi ser ingen grunn til at lovens håndhevere ikke skal slå hardt ned på uaktsom parkering. Elbilforeningen ber inderlig alle elbilister om å opptre hensynsfullt og korrekt. Synes du snuta stikker vel langt ut, parker heller på en annen måte. Har vi ikke en god adferd etter å ha fått denne tilliten fra myndighetene, risikerer vi å miste oppnådde fordeler.

Solidariteten lever

BuddyerSom en konsekvens av den uttrykte lovligheten av tverrparkering, vil det også være mulig å stå flere kjøretøy i et felt. Sånn som de store elbilistene i de små elbilene er så flinke til. Dette er nå fastslått både i parkerings- og skiltforskrift. Flere elektriske og hydrogendrevne motorvogner kan under forutsetningene ovenfor stå i et felt. Da er det fort plass til mange flere av oss når Buddyene står med nesa ut. Rom for en Think, kanskje også rom for en i-MiEV ved siden av.

Vi synes dette er en strålende nyheter for elbilsaken. Ikke bare for dem som har de korteste kjøretøyene. Men fordi forskriftsendringene viser at myndighetene ønsker å gjøre mer for at vi skal velge elbil. Ikke mindre!