Hopp til innhold

Nå skal det virkelig satses på hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Stortingspolitikerne våre viser igjen at de er i verdensklasse når det gjelder å legge til rette for utslippsfri transport, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Stortingspolitikerne våre viser igjen at de er i verdensklasse når det gjelder å legge til rette for utslippsfri transport, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Fredag morgen gjennomgikk hun «Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030», og fant svært mye positivt relatert til elbil. – Ja, det står veldig mye bra i energi- og miljøkomiteens innstilling om Energimeldingen. Vi registrerer også, med glede, en svært elbilpositiv opposisjon på Stortinget, sier Bu. – Det viktigste er at det poengteres at det må satses på hurtiglading, og veldig mye av det som foreslås er basert på våre innspill. Vi har også spilt inn at det bør bygges minimum 5.000 offentlige ladepunkter i året fram til 2020 for å holde tritt med utviklingen, konstaterer Bu.

Lading: Viktig forutsetning

Komiteen mener at «en bred utbygging av ladeinfrastruktur er svært viktig på veien mot reduserte utslipp i transportsektoren, og at tilgang på hurtig- og normallading er en forutsetning for å øke markedsandelene for elektriske biler». – Dette er gode signaler. Elbilforeningen har spilt inn at det er viktig med tydelige mål og en kraftig satsing på hurtigladeinfrastruktur, sier Bu. Hun understreker at Elbilforeningen har jobbet svært grundig med innspillene til Energimeldingen. – Blant annet har vi vært i dialog med aktører som NVE, Statnett, Energi Norge, og dessuten kraft- og ladebransjen. I våre møter med stortingspolitikerne har vi opplevd en stor interesse, og ikke minst forståelse, for viktigheten av videre sterk satsing på å fremme elbilen, sier Bu.

Offensivt mindretallsforslag

– Viktig er det også at komiteen understreker at infrastruktur må bygges ut også der det ikke er mulig på kommersielt grunnlag, og at den må fange opp teknologisk utvikling og behov for effekt, sier Bu. Særlig honnør deler hun ut til mindretallspartiene Ap, SV, Sp og MdG, som har fulgt opp flere innspill fra Elbilforeningen. – Vi er svært glade for at disse partiene setter tydelige krav, og håper at dette er noe Regjeringen vil følge opp:

Foreslår å redusere effekttariff

De samme partiene stiller seg også bak Elbilforeningens forslag om å redusere effekttariffen ved hurtiglading av elbil. – Den er i dag til hinder for raskere utbredelse av hurtigladestasjoner. Vårt forslag var et bunnfradrag på 5.000 kWh, og dette har mindretallspartiene tatt med.  Regjeringen bes om å vurdere dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. – Mange av dagens stasjoner kjennetegnes i dag ved at de har korte og få perioder med høye effektuttak, noe som utløser full effekttariff selv om strømforbruket er lavt, sier Bu.

– Litt lite forpliktende

Når det gjelder diskusjonen rundt utfasing av fossile drivstoff i 2025, registrerer Elbilforeningen at regjeringen og støttepartiene har moderert seg. – Vi konstaterer at forslaget om stopp for salg av bensin- og dieselbiler i 2025 er vesentlig oppmyket, sier Bu, og viser til flertallsforslaget: «Stortinget ber regjeringen i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029 fastsette måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene.»

– Elbilen vil alltid være gunstig

Bu setter imidlertid pris på at flertallet er enig om prinsippet om at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlige biler. Komiteen viser også til at nullutslippsbiler vil være viktig for å nå 2020-målene for utslipp, og for at personbiltransporten skal bidra til Norges klimamål for 2030. – Dette bekrefter at elbilen alltid vil være et gunstig alternativ, sier Bu, som påpeker at hun gjerne hadde sett at forslaget var mer forpliktende. Mindretallet, bestående av Ap, Sp, SV og MdG, er på sin side tydelig på at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler bør økes gradvis, mens null- og lavutslippsløsninger fortsatt bør belønnes slik at det blir enklere for folk å velge miljøvennlig.

Trygge på at det er nok strøm

Noen utfordring blir det heller ikke å skaffe den fornybare energien som trengs for å følge opp dette. – Komiteen har merket seg at kraftbalansen i kommende år tilsier god tilgang på fornybar energi, som kan ligge til grunn for en betydelig overgang fra fossile energikilder til elektrisitet i blant annet transportsektoren, står det i innstillingen. Likeledes vises det til at det bare vil kreve «et årlig forbruk på omtrent 5-7 TWh å elektrifisere hele den norske personbilparken».