Hopp til innhold

Nasjonal strategi for ladeinfrastruktur

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LadeinfrastrukturTransnova har bedt om innspill til nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler. Elbilforeningen har en rekke innspill til strategiarbeidet med utgangspunkt i brukernes behov. Norsk Elbilforening har i nærmere 20 år jobbet for å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder. Foreningen har tidligere spilt inn behov for en norsk strategi for ladeinfrastruktur til Regjeringen og Stortinget, og Elbilforeningen ser med glede på at det nå blir satt fortgang i dette arbeidet. Nasjonal målsetting For det første savner Elbilforeningen en nasjonal visjon for hvor mye ladbare biler skal bidra for å oppnå målsettinger om klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. Målet på lengre sikt må være en helt utslippsfri veitransport. Virkemidlene må stå i stil med ambisiøse målsettinger, og myndighetene må sette klare milepæler hele veien til mål. Målene oppnås gjennom stabile og langsiktige rammevilkår. Avgiftsfritak for nullutslippsbiler og de andre bruksinsentivene for elbil er avgjørende for at elbilsalget skal fortsette å øke. Ladeinfrastruktur Elbilforeningen mener at utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladepunkt må følge utviklingen i elbilsalget. Utbyggingen av ladeinfrastruktur må helst ligge i forkant av behovet. Staten i lag med fylkene må ta en koordinerende rolle for å framskynde utbygging. Da vil man sikre utbygging basert på regionale behov og i en størrelsesskala tilpasset videre forventet vekst. Det må settes av en fast årlig statlig bevilgning til utbygging av infrastruktur. Offentlig tilgjengelige ladepunkt gir et sikkerhetsnett og øker rekkevidden og anvendeligheten til eiere av elbiler og andre ladbare kjøretøy. En nasjonal strategi må ta utgangspunkt i at ladbare biler skal kunne lades mens de likevel står parkert. Altså normallading. Det er trolig det mest tids- og kostnadseffektive for brukerne og samfunnet som helhet. Det offentlige tilbudet (kommuner o.l.) bør typisk dekke basisbehovet for normallading (16A). Private aktører som parkeringsselskaper, kjøpesentre og andre ladetilbydere kan og bør utvikle forretningsmodeller for å tilby bedre og raskere tjenester. Dette kan være innendørs parkering, reservering av plass og raskere lading. Det vil være en sunn rollefordeling mellom offentlig og privat tilbud. Elbilforeningen mener at langtidsvisjonen i prinsippet bør være at alle p-plasser etablert for lengre parkeringstid, bør ha lademulighet for ladbare kjøretøy. Det bør også vurderes en lovfestet rett på lading på faste parkeringsplasser i felles parkeringsanlegg som finnes i boligselskaper og arbeidsplasser. Det må satses videre på utbygging av semihurtig- og hurtiglading basert på regionale behov. Utbyggingen må starte der behovet og miljøeffekten er størst. Hurtiglading vil her utgjøre et sikkerhetsnett for de som trenger «kriselading» og som rekkeviddeforlenger lokalt, når kjørelengde overstiger batteriets kapasitet. Regional satsing på semihurtig- og hurtiglading vil etter hvert som markedet vokser, gi overlappende rekkeviddesirkler som også muliggjør reiser mellom regionene.