Nasjonal transportplan: Elbil er klimaløsningen

– Dette er et framoverlent forslag til Nasjonal transportplan. Planen slår fast at nullutslippsbiler som elbilen er det viktigste klimatiltaket i transportsektoren, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I transportetatenes forslag til NTP kommer det klart fram at transportetatene mener det er mulig å få ned klimagassutslippene i transportsektoren med om lag 50 prosent innen 2030. Men det forutsetter videreføring og styrking av dagens elbilpolitikk. – Transportplanen understreker blant annet at det er viktig å komme i gang med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur snarest for å halvere utslippene innen 2030, sier Bu. Det viktigste grepet for å redusere utslippene drastisk er økt innfasing av nullutslippsbiler. Det slås videre fast at elbiler skal være konkurransedyktige i pris, og at de skal være billigere i bruk enn bensin- og dieselbiler.
  • Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være konkurransedyktige i pris. Avgiftsdifferensiering eller subsidier for kjøretøy må videreføres.
  • Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel. Drivstoffavgift, differensierte satser i bomringer, vegprising og annen trafikantbetaling i de største byområdene kan brukes som virkemiddel. På ferjer og ordinære bompengeprosjekter bør taksten være lik andre kjøretøyer.
  • Der hvor det er mangel på vegkapasitet eller arealer (kø, parkering) skal nullutslippskjøretøy prioriteres.
  • Lade- eller drivstoffinfrastruktur for nullutslippskjøretøy skal være så godt utbygget at langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i by og for langtransport.
  • Tilgang til kollektivfelt for el- og hydrogenkjøretøyer opprettholdes der kollektivtrafikken ikke hindres vesentlig.
– At ladeinfrastrukturen for elektriske kjøretøy skal være så godt utbygget at langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i by og mellom byer er svært positivt, skryter Bu. Hun påpeker samtidig at det er for tidlig å innføre full takst for elbil på ferjer og bomstasjoner. – Fortsatt er bare 3 prosent av personbilene i Norge en elbil. Fritak for bomavgift er en av de viktigste gulerøttene som får mange til å bytte til elbil, sier Christina Bu.