– Norge kan skape mange jobber av elbilsuksessen

Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway viser nå veien til hvordan Norge kan skape arbeidsplasser av elbilsuksessen. Helt sentralt er etablering av kraftsenteret Norway Electric.

Senteret skal bestå av private bedrifter og offentlige etater for utvikling av bærekraftige transportløsninger, nye teknologibedrifter og spennende arbeidsplasser. Senteret vil ikke minst profilere norsk elbilsuksess og norske bedrifter, og bli en attraktiv besøksarena. – I et felles innspill til Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft understreker vi at Norge har unike muligheter. Men toget går om vi ikke handler raskt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som ser store muligheter til å snu enkeltes oppfatning om at elbilpolitikken innebærer tapte penger. – Vårt felles råd til Regjeringen er å legge en nasjonal strategi, og etablere en nasjonal arena med ansvar for å skape verdier av mulighetene Norge har opparbeidet, sier Bu. – Norge kan om Norge vil. Vi kan bli en drivende kraft for globale løsninger innen bærekraftig mobilitet. Med politisk vilje og finansielle muskler kan vi bygge et kraftsenter for utvikling av fremtidens systemer for bærekraftig transport i Norge, sier prosjektleder for Electric Mobility Norway, Torun Degnes.

Mye er allerede på plass

Bu og Degnes ser for seg å bygge på fortrinnene norsk næringsliv har i dag – og som bidrar til verdensledende forskning, utvikling og produksjon av bærekraftige mobilitetsløsninger for mennesker og varer. – Vi ser et globalt marked under utvikling der norsk næringsliv kan ta en unik og viktig rolle. Digitalisering, elektrifisering og automatisering kan vi, sier Degnes, og fortsetter: – Lederposisjonen som elbilnasjon innehar vi, samtidig som vi er en stor produsent av grønn energi. Vi er heller ikke bundet av eksisterende industristruktur for tradisjonell bilproduksjon. Når vi legger til verdensledende kompetanse innen system- og tjenestedesign, setter vi mennesket og miljøet i sentrum i utviklingen av ny strukturer for mobilitet. – Nøkkelen er helhetlig tilnærming, kombinasjoner på tvers og vilje til å finne globale løsninger på sammensatte lokale utfordringer, sier Degnes, som appellerer til modig og visjonær politisk ledelse. – Dette er avgjørende for at vi samlet skal kunne gripe denne muligheten og konvertere den til konkret verdiskaping raskt nok til å være et ledende land i en global overgang til bærekraftig mobilitet.

Gode forutsetninger og stort potensial

Blant Norges viktigste forutsetninger for å skape grønne arbeidsplasser basert på elbilen har vi identifisert disse:
 • Verdens høyste tetthet av elbil pr. capita
 • Norsk spisskompetanse innen intelligente transportsystemer (ITS), gir oss fortrinn gjennom ITS Station (ISO-standard) for kommunikasjon mellom biler – og mellom bil og veikant
 • Topografiske og klimatiske forhold som utfordrer teknologiene
 • Spisskompetanse på kjerneteknologi innen autonome systemer
 • Nordmenn tar raskt til seg ny teknologi
Potensialet for verdiskaping er betydelig innen følgende områder:
 • Avansert laboratorium for testing av komponenter, produkter og systemer i faktisk bruk
 • Gjennomføre og fasilitere forskningsprosjekter
 • Innovasjonshub spesielt for autonom mobilitet som tiltrekker seg utenlandske selskaper og kompetanse
 • Teknologiutvikling knyttet til produksjon, lagring og distribusjon av bærekraftig energi
 • Systemutvikling knyttet til autonome enheter som sensorikk, prosessorkraft og kommunikasjon
 • Arena for utvikling av mobilitetstjenester til norske og internasjonale miljøer
 • Demonstrasjonsanlegg for internasjonale myndigheter og virksomheter

Stor internasjonal interesse

– På denne bakgrunnen foreslår vi etablering av et tverrfaglig og tverrsektorielt senter for utvikling og fremme av norske bærekraftige løsninger, etter inspirasjon fra organisasjoner hos våre nordiske naboer, sier Bu. – Senteret kan med fordel etableres som et offentlig-privat partnerskap og bør være en selvstendig juridisk enhet. Norway Electric kan koordinere integrerte prosjekter og prosesser for å løse komplekse problemstillinger, sier Degnes. Tanken er at Norway Electric skal samle alle ledende aktører innen mobilitet, energi og miljø. Disse skal bygge relasjoner med internasjonale aktører som ønsker å lære av de norske erfaringene. – Gjennom flere år har vi hatt stor pågang fra andre myndigheter som ønsker å lære av, og om, norsk elbilpolitikk, men også en rekke internasjonale næringsaktører som ønsker å benytte Norge som utviklingsarena. Vi har eksempelvis hatt møter med flere store bilprodusenter i senere tid, sier Bu. Last ned innspillet til Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

BAKGRUNN: Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway

 • Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som jobber for kjøretøy som går helt eller delvis på fornybar energi.
 • Foreningen ble formelt etablert i 1995, har i dag 12 ansatte, rundt 35.000 medlemmer og en unik erfaring i et lite marked med den største andelen elbiler (BEV) i verden målt mot folketall.
 • Bidrar ofte med innspill i politiske prosesser og til verdens bilprodusenter.
 • Electric Mobility Norway er en nasjonal næringsklynge som jobber for nye arbeidsplasser og ny verdiskaping knyttet til elektrisk mobilitet.
 • Klyngen ble etablert i 2011 og representerer private selskaper og offentlige aktører som ønsker norsk utvikling av bærekraftige mobilitetsløsninger
 • Klyngen har som mål å være katalysator for prosjekter og prosesser som driver utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger nasjonalt og internasjonalt.