Hopp til innhold

Norske amatørbyggeregler tar form

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesenNorsk Elbilforening har gjentatte ganger ytra ønske om et godkjennings- og veiledningsregime for elbilkonvertering og -modifikasjoner. En litt positiv nyhet har vi fått.

 

Først en liten advarsel for ikke å gjøre noen for glade før de har lest hele teksten. Prosessen som er igangsatt, gjør det ikke enklere å skifte batterikjemi på elbiler, konvertere eksisterende biler til elektrisk drift eller gjøre andre modifikasjoner på kjøretøy som allerede er registrert / bygd. Regelverket skal kun gjelde for kjøretøy som bygges opp fra bunn av og inkluderer f.eks. kit cars.

Gabriel Wergeland KrogNFSOK og de involverte partene skal ha ros for å ha kommet til en forståelse med Statens vegvesen. Vi takker spesielt styremedlem i Elbilforeningen, Gabriel Wergeland Krog, som deltok på disse møtene. For tredve år siden var han med på å starte opp NFSOK og sitter fortsatt i styret der, med ansvar for regelverk og teknisk. I løpet av de siste 10-15 åra har han også vært dypt involvert i utviklingen av Think og produktsjef for Reva i Norge. Et vidt interessefelt har han. Heller ikke uten grunn bruker Gabriel epostdomenet easyrider.no…

Så til NFSOKs oppsummering fra møtet. NFSOK er forkortelsen for Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy og har som formål å arbeide for å tilrettelegge at ombygde og oppbygde kjøretøy skal kunne godkjennes for bruk på offentlig vei.

NFSOK

Onsdag 16. og torsdag 17. november møttes representanter for Statens vegevesen, SFOOR, NFSOK og AMCAR til samtaler om utkast til regelverk for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Møtet fant sted i Statens vegvesens lokaler på Bryn i Oslo

Amatørbyggesaken går tilbake til 1981 da forening for spesielle og ombygde kjøretøy (NFSOK) ble stiftet. Foreningen har siden da vært delaktig i jobben for at det skal være lov til å amatørbygge et kjøretøy i Norge. NFSOK ble høsten 2009 restiftet da NMCU og AMCAR gikk inn i foreningen og tok en mer aktiv rolle. Fra da av og utover har det vært arbeidet godt av alle tre organisasjonene, og dette førte til at man i mai 2011 hadde et første møte med Statens vegvesen omkring utarbeidelsen av det som kunne bli en ordning for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Etter møtet mellom de impliserte parter nå i november er man kommet enda ett skritt lengre. Statens vegvesen har gjort sin faglige utredning og konkludert med at man kan ha et slikt amatørbygge regelverk i Norge, under gitte forutsetninger, og vil innstille på dette ovenfor Samferdselsdepartementet. Sammen med innstillingen vil det ligge ved et utkast til regelverk, som altså de involverte partene har jobbet med i lengre tid. De to møtedagene i november avslørte en nesten historisk enighet mellom det ansvarlige byggemiljøet på den ene siden og den nasjonale faginstansen (SFOOR) i Statens vegvesen og jurister og saksbehandlere i Vegdirektoratet (VD) på den annen side. I to dager diskuterte et panel på 10 personer seg nøye gjennom forslag til innholdet i forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygd kjøretøy. Og som nevnt – enigheten om innholdet var stor.

Hvordan forslaget til regelverk blir seende ut må vi vente en stund til med før vi kan si i detalj. Det samme gjelder avgiftsleddet relatert til å amatørbygge sitt eget kjøretøy. VD har varslet Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) om arbeidet i saken, mens NFSOK skal ha møte senere i vinter med TAD med bakgrunn i hva partene diskuterte seg i mellom i november.

I korte trekk vil vi her, av hensyn til et forventningsfullt byggepublikum, gjengi noe av det som vil legge føringer for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Det blir snakk om en 1. gangs godkjenning av et kjøretøy, som om kjøretøyet er helt nytt. Et amatørbygget kjøretøy vil altså bli ansett som et nytt kjøretøy uavhengig om det er satt sammen av nye deler, brukte deler eller en kombinasjon av nye og brukte deler. Det betyr et helt nytt regelsett for amatørbygde kjøretøy, forankret i den nasjonale Kjøretøyforskriften. En amatørbyggeregel kan dog ikke komme til anvendelse på kjøretøy som er produsert i serie. Den kan heller ikke komme til anvendelse på et kjøretøy som allerede er registrert. Det vil bli stilt strenge krav til at det ikke skal foregå noen form for hel eller delvis produksjon av kjøretøy. Derfor blir det en streng søkeprosess og oppfølging av byggeprosessen, samt begrensninger i forhold til søker, antall søknader og antall registrerte kjøretøy.

Et amatørbygget kjøretøy skal i hovedsak være søkt, konstruert og bygget av en enkeltperson, eller av en annen på vegne av enkeltperson. Kjøretøyet og deler skal fremvises før og under bygging og registreres på enkeltperson for eget bruk. Kjøretøyet tillates ikke brukt i næringsøyemed eller løyvepliktig transport m.m..

Ordningen vil bli kvotestyrt. Det vil si at det vil bli satt et maksimum tak for hvor mange amatørbygde kjøretøyer som tillates registrert i løpet av et år. Først og fremst er dette av hensyn til de lempeligere godkjenningskrav som må settes til et amatørbygd kjøretøyet kontra et serieprodusert, nytt kjøretøy.

Kjøretøy som leveres helt eller delvis som byggesett fra fabrikant eller underleverandør, som replikas eller kit cars, vil kunne bli omfattet av ordningen. Men da med en ytterligere kvotebegrensning innenfor allerede oppsatt kvote for maks antall tillatt registrerte amatørbygde kjøretøy i løpet av et år.

NFSOK’s rolle til en fremtidig amatørbyggeregel vil bli som veileder, rådgiver og konsulent. NFSOK ser for seg, med bakgrunn i det endelige regelverket, å lage Amatørbyggehåndboken, hjelpe byggere med søkeprosessen, tilby tester som støy-, avgass- og bremsetester og tilby veiledning under veis. Den endelige rollen i forhold til godkjenningsmyndighet, som er Statens vegvesen, er ennå ikke bestemt i forhold til om NFSOK kan bistå med kontroller og oppfølging under byggeprosess, kontroller av deler, og opphavskontroll etc. Man ser for seg at man i løpet av en byggeprosess må innom Statens vegvesen 3 ganger for byggekontroll, i tillegg til at byggesøknaden skal være godkjent av Statens vegvesen før man kan sette i gang. NFSOK skal, sammen med Vegdirektoratet, være med og evaluere ordningen under veis.

Det er viktig å merke seg at dersom amatørbyggeregelen blir en realitet må ingen gå i gang å bygge et kjøretøy, for så å søke om byggetillatelse i etterkant. Søknad om byggetillatelse skal være innvilget før man kan sette i gang byggeprosessen. Dette av hensyn til det man ser for seg av kontroll og inspeksjon av komponenter, opprinnelse, merking av identitetsbærende komponenter, opphavskontroller etc.

Arbeidet med amatørbyggereglene fortsetter både fra Statens vegevesens side og fra NFSOK’s side. Nå skal referat og rapporter inn til Samferdselsdepartementet. Så skal Vegdirektoratet og NFSOK fortsette å kverne på utkast til regelverk. Vegdirektoratet planlegger en bransjehøring før et eventuelt forslag på regelverk sendes ut på høring. AMCAR, NMCU, NFSOK med flere vil garantert legge høringen ut på sine nettsider når den tid kommer. Selv om mye er avklart for et amatørbyggeregelverk i Norge, er det fortsatt mye som gjenstår. Det positive er den enigheten som eksisterer mellom den tekniske forvaltning og brukerinteressen her. En slik enighet skal etableres med Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdepartementet før man er i mål. For at et amatørbyggeregelverk skal kunne virke i sin bokstavelige betydning, for amatører, må avgiftsnivået være i takt med det tekniske regelverket – overkommelig for amatører. Det ligger en del føringer slik det er i dag at godkjenningsprosess og teknisk testing vil påføre byggeren ekstra økonomiske utgifter. For et kjøretøy bygget av en privatperson, av brukte deler, for personlig registrering og bruk – er det en grense for hvor mye amatørbyggeavgifter man kan pålegges før hele ordningen blir «uaktuell» for amatører. Men vi er ved godt mot. NFSOK og de impliserte parter jobber videre med saken.

Kilde: NFSOK