Hopp til innhold

Oslos elbilbyråd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ola ElvestuenEtter fjorårets valg overtok Ola ELvestuen som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Men han er slett ikke fersk i elbilpolitikken. Nå forteller han oss litt om hva Oslo skal fortsette med for å være verdens elbilhovedstad.

Venstres nestleder og svært aktive Oslo-politiker, Ola ELvestuen, har siden midten av 2000-tallet ivrig bidratt til at kommunen kan føre en politikk som stimulerer til bruk av elbil på bekostning av forurensende biler. I desember 2007 var han sentral i arbeidet da det ble bestemt å bygge ut 400 ladepunkt i løpet av 4 år.

Fra å være en politiker utenfor byrådet, men i en viktig vippeposisjon og dermed kunne legge inn noen godsaker i forhandlinger, er han nå leder av byrådsavdelinga for miljø og samferdsel. Sammen med mye annet følger da ansvaret for hvordan bymiljøet vårt skal være.

Vi har vært så heldige å få en prat om den overordna politikken for å få et godt bymiljø – og om elbiler, sjølsagt.

Hvordan ser du for deg at den personlige mobiliteten i Oslo må være for at vi har en sunn og trivelig by for oss som bor der?

– Vi må prøve å se lenger enn ti år fram i tid, og så må vi tenke på brukerne av byen. De må oppleve at det er naturlig og attraktivt å gjøre de valgene som er best for byen. Som politikere er det vår oppgave å tilrettelegge for det.

– Vi vil fortsette å prioritere at det blir bedre forhold for gående og syklende, samt at kollektive tilbud må øke andelen av transportarbeidet. Bilen er ingen optimal løsning, uavhengig av om den forurenser eller ei, for den opptar mer plass.

– Viktigst er å ha en overordna plan med prioriteringer. Hvordan fungerer byen for hver enkelt? Hvordan kan vi gjøre det praktisk og enkelt å velge det transportmiddelet vi ønsker prioritert i bruk. Da blir valgene avhengig av hva du skal. Det kan være best å gå, andre ganger å sykle, bruke kollektivtrafikken eller velge nulllutslippsbil når du må kjøre sjøl. Da kan det også være muligheter for bildeling og leiebil, ikke nødvendigvis at du eier ditt eget kjøretøy.

– Som politikere må vi sørge for at du velger det som er best for byen. Valget gjør du fordi det også er mest praktisk og enkelt for deg.

Mitsubishi i-MiEV og ElvestuenDet har vært mye om elbil de siste åra?

– Den sterke satsingen på elbiler er for å drive fram en raskere endring av bilparken til kun å være nullutslipp. Det er dit vi må. Oslo ligger i front. En inspirasjon er det at satsingen vår kan ha betydning for andre byer og utover landegrensene.

– Vi skal være et godt eksempel. Et tidlig og godt marked for nye teknologier som bidrar til et bedre bymiljø. Derfor er det elbil løftes fram gjennom god tilrettelegging. Vi har også et hydrogenprosjekt for å stimulere andre teknologier som er nullutslipp.

Noen ganger får vi en følelse av det er en intern kamp mellom de gode alternativene til den forurensende transporten?

– Diskusjonen mellom ulike trafikkantgrupper, hvorav mange av dem har viktige og utfyllende roller til hverandre, må stoppe. Det skal vi få til gjennom bevisst og tydelig overordna planlegging. Samt forbedre tilbudene slik vi har gjort, f.eks. gjennom sanntidskommunikasjon for kollektivtrafikken. For elbilister bør vi sørge for at det blir lettere å få vite om p-plasser og ladestasjoner er ledige. Det igangsatte sykkelprosjektet skal sørge for at det er trygt og enkelt å sykle. Ikke bare langs hovedsykkelveier, men også i sentrum. Skøyen til Tøyen, som vi kan kalle det området.

Vi hadde tenkt til å beklage oss over at det ikke blir rydda opp i luftforurensningen i Oslo, men nå tas det grep?

– Byrådet har foreslått to drastiske tiltak: Forbud mot gjennomkjøring for tungtransport og mot privat bruk av dieselbiler på deler av det kommunale veinettet. Dette er akuttiltak vi må ha i beredskap hvis det oppstår uholdbare situasjoner med forurensa luft. Men endelig vedtak er ikke klart. Først må bystyret vedta det, nok noe de gjør, og regjeringen må gi sin støtte til at dette også gjelder riksveiene, ikke bare de kommunale veiene vi har ansvar for.

Men de siste åra har ikke kommunen vist mye handlingskraft for å fjerne luftforurensninga?

– Kommunen har ikke vært handlingslamma. For noen år siden ble det lagd en handlingsplan mot svevestøv. Bedre og tidligere vask av byen og lavere fart har vært tiltak som har hjulpet kraftig.

– Dessverre fikk vi problemet med NOx på grunn av regjeringens vedtak i 2007 om å gi avgiftsfordeler for dieselbiler. Det er en uheldig situasjon vi har kommet opp i, hvor det flere vintere har vært overskridelser av det lovlige forurensningsnivået for NOx. Det er helt klart at dette avgiftssystemet må endres slik at det ikke blir en enda høyere andel dieselbiler.

– Kortsiktig må vi håndtere forurensningen med akuttiltak. Men vi er avhengige av regjeringen for å få lov til det. Tiltak vi må sette inn når situasjonen er uholdbar for mange av byens innbyggere.

Ladestasjon– Langsiktig jobber vi med å redusere luftforurensningen gjennom landstrøm i Oslo havn, redusere utslipp fra varetransport, mindre utslipp fra egen bilpark, omstilling til nullutslipp for alle personbiler i byen og fjerning av oljefyring. Dessuten ønsker vi å innføre lavutslippssoner hvor tiltak for å redusere miljøbelastning fra varedistribusjonen er aller viktigst. Igjen er dette en form for regulering hvor vi er avhengige av at regjeringen gir sin tilslutning. Tiltak som vi tror bidrar til teknologiske endringer i riktig retning for bymiljøet.

Så til konkrete elbiltiltak – hva er planene for videre utbygging av ladeinfrastrukturen i Oslo?

– Vi fortsetter de siste års utbyggingstempo. Det skal bli 100 nye ladepunkt hvert år. Om det blir endringer i utformingen av disse, vil avhenge av den internasjonale teknologiutviklingen og standardiseringsarbeidet. Dessuten vil vi følge opp tidligere vedtak om å få hurtigladestasjoner i Oslo. Disse må ikke eies av kommunen, men vi må stimulere til at vi får dem på plass.

Tidligere har vi skrevet om at innen 2014 skal 50% av gateparkeringsplassene i Oslo sentrum være reserverte ladestasjoner for elektriske kjøretøy og ladbare hybrider. Følges vedtaket opp?

– Det er ulike prosesser igang. Generelt blir det reduksjon av p-plasser i sentrum for å gi bedre tilgjengelighet for kollektivtrafikken, gågater for gående, tryggere framkomst for sykkel osv. Derfor veit vi ikke hva som blir summen av antall elbilplasser i Oslo sentrum.

Dere har en fin ordning med støtte til private utbyggere av ladestasjoner. Fortsetter den?

– Klima- og energifondet støtter bedrifter, borettslag m.m. med inntil 10.000 kroner pr ladepunkt. Dette er noe vi absolutt fortsetter med. Så bare reklamér for det.

Nå kommer de ladbare hybridene. Har dere forberedt at de skal få tilgang til ladestasjonene?

Ladestasjon– Vi jobber nå med å få skiltendringer på alle plassene. Det må til for at de lovlig skal kunne bruke dem. Dette er igangsatt og blir gjennomført. Nå vil jeg si at jeg synes at de ladbare hybridene bare skal bruke ladestasjonene når de lader. Noe som også gjelder elbilene. Ladestasjonene har begrensa kapasitet, og er du ute etter gratis parkering med elbilen, kan du heller parkere på vanlige kommunale p-plasser. For ladbare hybrider har vi ikke tatt noe initiativ til betalingsfritak, så de får tilgang til strøm, men må betale parkeringsavgift.

Oslo kommune er en storforbruker av transport og disponerer over 1.600 motoriserte kjøretøy. Det er vedtatt at innen utgangen av 2015 skal alle kommunens biler være nullutslipp eller klimanøytrale. Hvordan skal dere få til det?

– Dette er et veldig aggressivt mål. Nå skal vi ut med nye anbud hvor vi hever ambisjonsnivået for nullutslipp vesentlig. Alle biler skal være nullutslipp, så sant de dekker det transportbehovet vi har. Miljøkomponenten i anbud må veie mye tyngre enn den har gjort. Vi legger ekstra trykk på å effektuere dette vedtaket nå. Tilbudet på nullutslippsbiler er blitt godt nok.

Men innkjøpsprisen vil være høyere enn for de svært gode avtalene kommunen nå har på biler. Hvordan skal dere håndtere dette?

– Ekstrakostnaden for innkjøp må tas innenfor budsjettene vi, etater og bydeler har. Det klarte vi da vi fasa ut oljefyring i kommunal virksomhet. Noe av ekstrakostnaden vil hentes inn igjen på grunn av lavere driftskostnader. Men utvilsomt vil dette nødvendige tiltaket for å bli klimanøytral, og helst helt nullutslipp, ha en kostnad vi må ta.

Hvordan kan vi få varetransporten i Oslo mindre miljøbelastende? Ser du spesielle tiltak som du ønsker å sette igang?

Ola Elvestuen– Vi har et eget prosjekt «Grønn varetransport» som skal drives av Bymiljøetaten. Ønsket er å etablere miljøsoner hvor utslippene fra varetransport begrenses. Men vi trenger tillatelse fra Regjeringen til å innføre dette. Vi får ikke all varetransport over på nullutslipp i 2015, men mer enn idag – som jo ikke er mye.

Kan dere påvirke andre transporttjenester?

– Ruter er ambisiøse og gjør mye nå. Bussparken skal innen 2020 bli klimanøytral, og det brukes nå hybridbusser og biogass. Nye taxiforskrifter utarbeides, og vi vurderer hvilke krav vi kan stille, og ikke minst ønsker vi å samarbeide godt med taxinæringen. Forøvrig stiller vi andre tjenesteytere til kommunen de kravene vi kan innenfor lovens rammer. Vi ønsker å være et godt forbilde også for private aktører.

Norsk Elbilforening skryter internasjonalt av at Oslo er verdens elbilhovedstad. Oppsummert, hva er da de aller viktigste tiltakene du ser må gjennomføres for at hegemoniet skal beholdes?

– Overordna alt er at vi beholder det norske avgiftsregimet og tiltakene for å stimulere til elbilbruk. Null avgift, gratis bomring, gratis parkering og mulighet til å bruke kollektivfeltet er avgjørende. Så skal vi i kommunen tilrettelegge godt med ladestasjoner og parkeringsplasser for elbilene. Vi planlegger og lager byen slik at tilbudet er best for gående, syklende, kollektivtrafikanter og elbiler – når du først må kjøre bil. Dessuten skal vi sjøl i et stort omfang ta nullutslippsbiler i bruk

Hvis det er så viktig at den nasjonale elbilpolitikken består, hva gjør Oslo kommune med dette?

– Det viktigste er ikke kommunen, men hva hvert enkelt parti gjør, sa til slutt Venstremannen og byråd Ola ELvestuen.

 

PS Dagen intervjuet ble gjort, kunne ELvestuen vise oss at regjeringen i statsråd har oversendt et lovforslag til Stortinget, hvor det heter:

Lovføresegna opnar for byområde med bompengeinnkrevjing kan bli gitt moglegheit til å ta i bruk auka mellombelse bompengetakstar i avgrensa periodar med høg luftforureining utan eit framlegg for Stortinget. Ordninga er eit verkemiddel som raskt kan setjast i verk for å få ned forureininga frå biltrafikken i byområda når det er naudsynt av omsyn til folk si helse.

For en mann som ELvestuen som mener at midlertidige forbud mot dieselbiler kan være nødvendig for å verne bylufta, er kanskje ikke dette nok. Forøvrig har han alltid vært flink til å stille opp når Elbilforeningen har elbilparader i Oslo, som f.eks. nedenfor hvor han står i midten på dette bildet fra en av de klassiske kortesjene vi har hatt.

Elbilparade og Elvestuen