Hopp til innhold

Taushetserklæring tillitsvalgt

Undertegnede, som har styreverv i Norsk elbilforening, forplikter seg til ikke å bruke, som gjennom sitt verv i styret for Norsk elbilforening får kjennskap til bedrifts- eller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende, denne kunnskap og ikke selv å bruke denne kunnskap i eget framtidig erverv. Tilsvarende gjelder behandling av fortrolige opplysninger om virksomheten som er kommet den tillitsvalgtes kunnskap gjennom sitt arbeid i/ for virksomheten Tillitsvalgte har også taushetsplikt om medlemmer og samarbeidspartnere samt virksomheten til samarbeidspartnere. Denne plikt gjelder ikke bare utad, men også overfor andre parter i virksomheten for hvem disse opplysninger er uvedkommende og unødvendige. På samme måte har den tillitsvalgte taushetsplikt om Norsk elbilforenings virksomhet, både hva angår forretningsmessige og interne organisasjonsmessige forhold. Plikten til hemmelighold og fortrolighet gjelder også etter at avtalen mellom partene er opphørt. Den tillitsvalgte er erstatningsansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av mislighold av taushetsplikten, herunder også tap som skyldes at en representant opptrer i strid med taushetsplikten. Dette omfatter både økonomisk- og ikke økonomisk tap, herunder tap av goodwill som Norsk elbilforening eller noen av samarbeidspartnere måtte oppleve. Den tillitsvalgte er inneforstått med at slikt tap anses for å ha oppstått, så lenge det kan sannsynliggjøres at brudd har skjedd, selv om ikke selve tapet kan dokumenteres utover en skjønnsmessig fastsettelse. Oppnår den tillitsvalgte eller en representant økonomiske fordeler ved å bryte erklæringen, plikter den tillitsvalgte også å betale annen part et beløp tilsvarende den fordel som er oppnådd. Brudd på taushetsplikten kan videre medføre grunnlag for Norsk elbilforening til å avslutte tillitsvervet. Den tillitsvalgte har lest og forstått taushetserklæringen, og forplikter seg til å overholde denne. Når du samtykker digitalt til denne taushetserklæringen lagres denne i CRM under ditt navn.