TH!NK-eier seiret i retten

TH!NK-eier fikk medhold i retten

Asker-mannen Peter Ditlef Knudsen gikk seirende ut av tvisten med Siemens Financial Services (SFS) om defekt Think-batteri. 

Dommen som ble avsagt i Asker og Bærum tingrett 4. november betyr først og fremst at den omstridte leieavtalen (se sakens bakgrunn under) for batteriet heves. Samtidig må SFS innen to uker (fra 4. november) betale Knudsen 44.544 kroner i erstatning, i tillegg til forsinkelsesrente.

Den saksøkte finansieringsparten må dessuten dekke brorparten av Knudsens saksomkostninger, med 17.150 kroner. Advokat Thomas Oftedahl, som har ført saken for Knudsen – med støtte fra Elbilforeningen – er ikke overrasket over rettens konklusjon:

– Den er i tråd med det som hele tiden har vært gjort gjeldende overfor SFS både i denne og tidligere saker, nemlig at de som utleier har ansvar for at batteripakken fungerer i leietiden, og at de plikter å avhjelpe mangler ved batteriene.

TH!NK– Hva kan dommen bety for andre elbilister med tilsvarende problemer?

– Dersom dommen ikke ankes av motparten legger jeg til grunn at SFS som en stor og i utgangspunktet seriøs aktør følger rettens vurdering i tilsvarende saker. Think-eiere som opplever problemer med sin leasede batteripakke vil dermed ikke trenge å bruke advokat eller domstolene for å få gjennomslag for sin rett, svarer Oftedahl.

Saken kan danne presedens

Siden saken gjelder forståelsen av en konkret batterileieavtale og et påstått tilbud om å avhjelpe mangelen på batteripakken, mener han den i utgangspunktet har begrenset overføringsverdi på andre avtaleforhold.

– Men er ansvaret for batteriet (uavhengig av eventuelle produsenters konkurs) med denne dommen endelig plassert?

– Siden småkravssaker om mindre enn 125 000 kroner sjelden behandles av de høyere rettsinstanser, har dommen fra tingretten etter mitt syn overføringsverdi på andre tvister i forbindelse med de angjeldende batterileieavtalene.

– Må det en anke, og en behandling i lagmannsretten, til for at en slik dom skal danne presedens?

– Jeg anser en anke til lagmannsretten som lite sannsynlig fordi det i saker om krav under 125.000 kroner forutsetter lagmannsrettens samtykke, noe som gjerne forutsetter at det er svakheter ved avgjørelsen eller behandlingen av saken. Jeg kan ikke se at det er tilfellet her. Gebyret for en anke utgjør dessuten en betydelig del av kravet i saken.

NB. Saken oppdateres med kommentar fra SFS´ advokat.

Bakgrunn: Batteridefekt og søksmål

  • Peter Ditlef Knudsen kjøpte sin TH!NK 28. november 2008 hos bilforhandleren Røhne & Selmer. Bilen ble levert med en ferdig installert batteripakke, inkludert leieavtale med Siemens Financial Services AB NUF (SFS). Avtalen var del av standard kjøpsprosess for elbiler fra Think frem til konkursen i TH!NK Global AS 22. juni 2011.
  • Nesten på dagen fire år senere, 30. november 2012, sluttet batteriet å virke.
  • Knudsen reklamerte umiddelbart til Røhne & Selmer. Ved verkstedet ble det foretatt elektronisk feilsøking som til slutt avklarte at batteriet var defekt, med såkalt «internfeil» på hovedbatteriet. I løpet av perioden hadde bilen vært til regelmessig service, og var ellers i god stand.
  • Etter batteridiagnosen ba Knudsen om en redegjørelse fra Røhne & Selmer om hva det ville koste å reparere batteriet, og om det eventuelt var noen risiko forbundet med en reparasjon. Svaret han fikk var at en reparasjon ville komme på minimum 60.000 kroner. Alternativene var å kjøpe nytt batteri til 148.250 kroner eller et tre år gammelt bruktbatteri for 99.750 kroner.
  • 24. januar i år kom beskjeden fra Røhne & Selmer om at batteriet ikke lot seg reparere. Samtidig hadde det vært stille fra SFS – både med hensyn til å rette opp i feilen og å skaffe lånebatteri. Advokat Thomas Oftedahl sendte derfor prosessvarsel dagen etter, uten å motta noe svar. Konsekvensen ble at Oftedahl tok ut forliksklage 11. februar.
  • Til tross for at bilen ble stående, betalte Knudsen batterileie på 1.204 kroner i måneden til og med mars i år. I april fikk han tak i et brukt batteri, for at bilen skulle kunne brukes igjen, fra en privatperson.
  • SFS avviste først å ha noe ansvar for det defekte batteriet. Etter at saken var behandlet i Forliksrådet 14. mai ble det klart for SFS at det forelå et såkalt alminnelig mangelsansvar. Dette baserte advokat Oftedahl på at funksjonssvikten ikke skyldes bruken av batteriet eller annet Knudsen hadde ansvar for, men en feil ved batteriet.
  • SFS har på sin side anført at ansvaret for batteriet lå hos konkursrammede Think Global AS. Dette skjedde i en e-post 14. desember i fjor. Til tross for at Knudsen ikke oppfattet dette som noe konkret tilbud om hjelp, snarere en ansvarsfraskrivelse, har SFS senere hevdet at meningen var å tilby seg å betale for reparasjon av batteriet.