Tidslinje: Fra tilsagn til avslag for Ishavsveien

Det er snart gått to år siden Ishavsveien fikk tilsagn om 2.250.000 kroner i støtte til etableringen av seks hurtigladestasjoner. Dette er tidslinjen fram til avslaget på flere utsettelser fra Samferdselsdepartementet 26. november 2014.

 • Statens vegvesen/Transnova ga 12. februar 2013 Ishavskraft AS, senere Ishavsveien AS, tilsagn om støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare elbiler. Strekningen E18 fra Drammen til Arendal var spesielt prioritert. Strekningen har stort potensial for bruk av elbil og tilhørende behov for hurtiglading.
 • I tilsagnsbrevet ble fremdriftsplanen spesifisert slik: «Arbeidet skal utføres i henhold til opplysningene gitt i søknaden. Hurtigladepunktet skal være satt i drift innen 6 måneder etter underskrevet avtale med grunneier eller rettighetshaver, subsidiært innen 01.11.2013. Tilsagnet kan bortfalle og tilskudd holdes tilbake dersom disse betingelsene ikke oppfylles.»
 • Etter at tilsagn var gitt, framsatte Ishavskraft AS en henstilling datert 19. februar 2013 til Transnova/Statens vegvesen med ønske om mer robuste ladestasjoner gjennom å etablere to ladere på hver lokasjon, noe som ville medføre økte kostnader. Transnova anså dette som en kvalitets- og kapasitetsforbedring og etterkom 4. mars 2013 ønsket ved å øke tilsagnsbeløpet med 100.000 kroner for hver lokasjon.
 • Tilsagnsbrev om dette ble, noe forsinket, fulgt opp med avtaledokument fra Transnova og sendt Ishavskraft AS 25. juli 2013 Her gjentas fristen for ferdigstillelse: «Hurtigladepunktet skal være satt i drift innen 6 måneder etter underskrevet avtale med grunneier eller rettighetshaver, subsidiært innen 01.11.2013. Tilsagnet kan bortfalle dersom dette ikke oppfylles.»
 • Transnova mottok ikke i retur noe underskrevet eksemplar av avtalen. Senere på året ble det gjennomført en endring i eierforholdet til Ishavskraft AS som innebar at alle rettigheter og forpliktelser ble overført til Ishavsveien AS. Ny og oppdatert avtale ble sendt til Ishavsveien AS 13. februar.2014. I den nye avtalen ble det satt ny frist for ferdigstillelse til 1. september 2014.
 • I brev av 18. juni 2014 ba Ishavsveien AS om utsatt frist for ferdigstillelse av ladestasjonene. Det var ikke bedt om noen konkret dato for fristutsettelsen, men etter dialog mellom partene og forslag fra Ishavsveien AS ble den nye fristen i brev datert 30. juni 2014 satt til 31. oktober 2014. Det ble også bedt om bekreftelse fra Ishavsveien AS på at bestilt arbeid på de aktuelle ladestedene ble sendt til Transnova innen 11. august 2014.
 • Dette nye vedtaket ble påklaget i brev av samme dato fra Ishavsveien AS. I klagen ble leveringsfristen, 31. oktober 2014 akseptert, men det ble bedt om utsettelse med bestillingsbekreftelse til 15. august.
 • På bakgrunn av opplysninger gitt på hjemmesidene til Ishavsveien AS tilskrev Transnova Ishavsveien AS 5. september 2014 og viste til uttalelser om at de ikke ville rekke ferdigstillelse innen 31. oktober 2014 for lokasjoner som det ble gitt tilsagn om støtte til under hurtigladeprogrammet for 2012, og som Transnova hadde stilt krav om.
 • Transnova gjorde det derfor klart at man på bakgrunn av de gitte opplysningene ville vurdere å trekke tilsagnet om støtte ettersom dette ville være et brudd med forutsetningene.
 • Transnova ba derfor om en tilbakemelding snarest mulig og senest 17. september 2014 på om det medførte riktighet at Ishavsveien AS ikke vil kunne overholde fristen 31. oktober 2014 for etablering av de seks aktuelle lokasjonene.
 • 16. september tilskrev Ishavsveien AS Transnova på nytt, med ønske om å få leveringsfristen forlenget fra 31. oktober 2014 til 28. februar 2015. Ønsket var i det vesentlige begrunnet i teknologiske utfordringer i den teknologien og de leverandørene Ishavsveien AS hadde valgt.
 • Transnova avslo søknaden i brev av 1. oktober 2014, noe som innebar at det ikke ble gitt fristutsettelse for ladestasjoner som omfattet av Transnovas program P6 2012. Fristen 31. oktober 2014 ble dermed opprettholdt.
 • Ishavsveien AS påklaget vedtaket 22. oktober 2014. Klagen var i det vesentlige begrunnet med at tekniske løsninger ennå er uferdige og at det ikke anses forsvarlig å bygge ut med utstyr som man ”ved bestillingstidspunktet vet ikke fungerer”.