Ingen framtid uten elbilen

Nå blir det fastslått: Elbilen er helt avgjørende dersom vi skal klare 60 prosent utslippskutt fra personbilene innen 2050.

Denne viktige konklusjonen kommer i en ny rapport fra transport- og klimaforskningsprosjektet TEMPO, som presenteres i dag. To av de mest interessante punktene:

  • 11.15: Energieffektivisering av personbilparken (Lasse Fridstrøm)
  • 13.20: Elektrifisering av persontransporten (Erik Figenbaum)

Rapporten forteller at nye personbiler i Norge slipper ut stadig mindre klimagasser. Engangsavgiften, som straffer kjøp av biler med høye CO2-utslipp og belønner lav- og nullutslippsbiler, har bidratt til å redusere CO2-utslippene fra nye biler med nesten 40 prosent siden 2006. Det vil imidlertid ta 15-20 år før hele bilparkens utslipp er redusert med 40 prosent.

– Kombinasjonen av pisk og gulrot, engangsavgift og elbilprivilegier har vært svært effektiv. Videreføres og tilstrammes engangsavgiften kan vi kutte utslippene fra personbiler med over 60 prosent innen 2050. Skal utslippene lenger ned, må de siste bilene uten verken lademulighet eller brenselsceller være solgt i 2040, sier Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt. Han har vært prosjektleder for TEMPO-prosjektet, og har tidligere vært tydelig på at elbilen slett ikke er kostbar for Norge.

Hovedhypotesen er slik: Dersom biler med kun forbrenningsmotor fases ut allerede i 2030, kan utslippet i 2050 være redusert med 85–90 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Elbilen er nøkkelen

Rapporten peker på at tiltak som å doble drivstoffprisene eller halvere kollektivprisene har veldig lite potensial: De gir kun en liten nedgang i klimautslippene.

– Utskiftning av bilparken til null- og lavutslippsbiler, altså elbiler og ladbare hybrider, gir derimot stor effekt. TEMPO-forskningen viser at det er mulig å nå klimamålene som er satt av politikerne fram mot 2030 og 2050 hvis innfasingen er høy nok, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening (bildet). 

blogg-20140617-christina 800

Hun er svært glad for at rapporten har et så klart budskap, også med tanke på at elbilgodene stadig møter utfordringer fra ulike interessegrupper.

– Det er flott å få konkrete tall og resultater som viser at det er mulig å redusere utslippene fra personbilparken i Norge, og hvordan en kan få det til. Derfor er denne rapporten et viktig politisk signal om ikke å røre moms- og avgiftsfritakene, sier Bu, og legger til:

– Vi når faktisk ikke målene uten elbiler.

Krever politisk vilje

Bu mener TEMPO-prosjektet representerer et solid bevis for at politikken vi har ført i Norge er helt riktig, og at den må videreføres. 

– Norske forbrukere har tatt steget, og begynt å velge elbil. 13 prosent av alle nybilkjøpere har valgt elbil så langt i år. Men dette er ikke nok. Skal mange nok ta valget må fordeler og avgiftsfritak opprettholdes lenge ennå, fastslår Bu.

Knut Alfsen fra CICERO Senter for klimaforskning påpeker at utfasing av fossile kjøretøy kan skje gradvis som følge av at avgiftene styrer utviklingen i den retningen over tid, eller som følge av at myndighetene i 2040 innfører et forbud mot annet enn nullutslippsbiler og ladbare biler. 

Han understreker at dette vil ikke skje av seg selv, og at stadig fallende utslipp krever både politisk vilje og aksept i befolkningen. 

Bakgrunn: TEMPO-prosjektet

  • Uten store og dyptgripende tiltak vil transportsektorens påvirkning på klimaet bli stadig større utover i dette århundret. Men kunnskapen om hvilke tiltak som virker er mangelfull: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser?
  • Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning med partnere ønsket å besvare disse spørsmålene. I forskningsprosjektet TEMPO jobber TØI og CICERO tett med bedrifter og offentlige myndigheter. Målet med prosjektet er å framskaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å skape et mer miljøvennlig transportsystem.
  • Målet har vært å frambringe kunnskap om hvilke virkemidler som er de mest effektive på veien mot et mer klimavennlig transportsystem. 
  • I dag og i morgen avsluttes prosjektet med presentasjoner av forskernes viktigste funn. Dag én av konferansen vil foregå på norsk, når hovedlinjene i rapporten presenteres, mens engelsk benyttes på dag to. 

 

PS. Vi er tilstede under presentasjonen i dag, og kommer med mer om konklusjonene fra TEMPO-rapporten her på elbil.no i morgen.