Hvorfor er det viktig at Elbilforeningen gir innspill til Nasjonal Transportplan?

Fordi vi mener vi at elbil må bli for alle uansett bosted og inntekt.

Alle må få muligheten til å bidra til å realisere norsk klima- og miljøpolitikk ved å velge nullutslippsbiler. – Elektrifisering og reduksjon av utslipp fra veitransporten må danne rammen for den kommende Nasjonale transportplan, sa politisk rådgiver Simon Dyhr i Norske elbilforening  til samferdselsministeren 10. september 2020.

Her er i korte trekk Norsk elbilforenings innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033

For Norsk elbilforening er det viktigste å få på plass at 2025-målet fortsetter å være et definerende mål for samferdselspolitikken. Det største bidraget til nedgangen i klimagassutslippene i Norge er fra vegtrafikken – og det skyldes i stor grad at flere og velger elbil. Reduserte klimagassutslipp betyr dessuten renere luft å puste i for alle – og bedre folkehelse. Norsk elbilforening støtter opp om innføringen av nullutslippssoner i norske byer. Det eksisterende nullvekstmålet har den svakhet at det ikke innebærer et tydelig mål om å fjerne utslippene fra bilparken, gjennom elektrifisering. Vi anbefaler derfor at det må etableres et tydelig nullutslippsmål for byområdene. Dette kan gjøres selv om man beholder eller videreutvikler nullvekstmålet, sier Dyhr Den nye transportplanen bør også sikre at all varetransport i hele landet blir elektrifisert. Salget av elektriske varebiler ligger langt bak personbilsalget med en salgssandel pr nå 7 prosent, mot nær 50 prosent for personbiler.
Politisk rådgiver Simon Dyhr presenterte Elbilforeningens høringsuttalelse  (Foto: Norsk elbilforening).
To virkemidler som bør brukes er:
  • å bedre støtteordningen til lette el-varebiler hos Enova
  • sikre at bompengefritaket for elvarebiler må forlenges til de utgjør minst 25 % av bompasseringene lokalt
NVE har nå forslått endringer i effektariffene, og dette må gjennomføres raskt! Dagens ladenettverk har allerede utfordringer. Det er geografiske hull og kapasitetsutfordringer. I dag er det sirka 2.600 hurtigladere i Norge, behovet i 2025 med 1 millioner elbiler er sirka 9.600 hurtigladere. Vi anbefaler at:
  1. Hver kommune må ha minst to hurtigladere
  2. Det må bygges minst en hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet og
  3. Det må bygges en ladepark med minst 50 lynladere per 150. kilometer langs hovedveinettet.
Derfor mener vi at:
  • Statens vegvesen bør gis en overordnet planleggingsrolle og bevilgninger til arbeid med hurtiglading. Fremover er det ikke tilstrekkelig at statens politikk bare baserer seg på at markedet skal ordne opp på egen hånd.
  • Derfor bør Statens vegvesen også få ansvaret for offentlig innkjøp av hurtigladeinfrastruktur på strekninger der det ikke bygges hurtiglading på kommersiell basis og der Enova-støtte heller ikke er tilstrekkelig.
  • Elektrifisering av hele landet krever også mye bedre koordinering- og planlegging mellom veimyndigheter og energimyndigheter.
Her kan du lese hele høringsuttalelsen