Elbil, klima og miljø

Er elbilen mer klimavennlig? Er det slik at elbilen sliter mer på veien enn diesel- og bensinbiler? Og finnes det egentlig nok råvarer til at alle skal ha elbil? Dette er spørsmål som ofte dukker opp i elbildiskusjonen. Elbilen kommer i de aller fleste tilfeller bedre ut enn bensin- og dieselbiler når det gjelder lokal og global luftforurensning. Likevel er det slik at all menneskelig produksjon og bruk har påvirkning på miljø og klimaet. På denne siden tar vi for oss ulike tema knyttet til elbilens påvirkning på energi, miljø og klima.

 

Hvorfor elektrisk? 

Elbilen er langt mer energieffektiv enn biler med forbrenningsmotor. Det er fordi forbrenningsmotoren kaster bort  mye av energien i drivstoffet til varme, vibrasjoner og lyd. Det er likevel ikke uten grunn at bensin- og dieselbiler har dominert bilparken i over hundre år. Fossilt drivstoff har fordeler som høy energitetthet og enkel lagring. Men bensin- og dieselbilenes fordeler kommer også med en stor ulempe, nemlig forurensning gjennom utslipp av blant annet CO2 og NOx. Slike utslipp har store konsekvenser for miljø og klima, og det er global enighet om at disse skal kuttes. En overgang til elbil gir en mulighet til å benytte seg av ny teknologi som en del av en løsning på den globale klimautfordringen.

I tillegg til at elbilen kjører utslippsfritt, så er den også langt mer energieffektiv enn konvensjonelle biler. Elbilbatteriene gir økt fleksibilitet i bruken av fornybare energikilder og en omlegging til elektriske kjøretøy vil redusere energibruken i transportsektoren kraftig. Når man skal vurdere elbilens påvirkning på det totale energiforbruket bør man se på hele energikjeden fra produksjon til frakt og bruk av energi. Det er etter hvert gjennomført ganske mange ulike analyser som ser på elbilen fra vugge til grav. Elbilen kommer stort sett bedre ut når man ser på hele verdikjeden, men aller best dersom det er fornybare energikilder som tas i bruk. Vi vil gå nærmere inn på elbilens energibruk gjennom sitt livsløp i avsnittet om CO2 nedenfor.