Parkering for elbil

Snart blir det minst halv pris for elbiler på offentlig parkering.

Fra 1. januar 2017 ble det opp til kommunene selv å avgjøre om de ville ta betalt for parkering for elbiler eller ikke.

Parkeringsreglene for elbil varierer fra kommune til kommune. Følg skilting og sjekk gjerne gjeldende parkeringsregler for elbil i din kommune på deres nettsider.
Omtrent halvparten av kommunene som har betal-parkering, valgte å beholde gratis parkering for elbiler.

Norsk elbilforening har en oversikt over hvilke kommuner som har innført betaling og hvilke som fortsatt har gratis.

I noen kommuner er det gratis i enkeltsoner, eller med timesbegresning. Det er alltid skiltingen på stedet som gjelder, og det er viktig å følge med på den slik at man unngår å bli ilagt gebyr. Du kan også sjekke kommunens nettside for å gjøre deg kjent med regelverket lokalt.

Fra 1. juli 2018 har det også blitt innført krav om at det på vilkårsparkeringsplasser med mer enn 16 plasser, både offentlige og privat drevne, alltid skal være tilgjengelig lading. Vi ser at det tar tid for parkeringstilbyderne å klare å nå kravet, og Statens Vegvesen har sagt at de vil gi dem litt ekstra tid på å oppfylle kravet.

Maks halv pris for bom, ferje og parkering:

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget enig om følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen utvide fordelene for elbiler gjennom følgende tiltak: Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferjer og parkering.» 

Foreløpig er det kun innført maks halv pris på riksvegferjene, men i Kommuneproposisjonen 2019 sier regjeringen følgende:

Parkering

Forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, for at elektriske og hydrogendrevne kjøretøy ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering sammenliknet med konvensjonelle kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, har vært på høring. Lovproposisjon til Stortinget planlegges fremmet i juni 2018.