Regjeringsplattformen: Viktige gjennomslag for elbilforeningen

Ladeklare borettslag, grønnere engangsavgift, raskere utbygging av ladeinfrastruktur over hele landet. Regjeringsplattformen viser at Elbilforeningen har fått gjennomslag.

– Endelig tar Regjeringen grep og oppretter en nasjonal støtteordning for lading boligsameier, slik vi første gang foreslo i 2016, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Støtteordning gir suksess

Hjemmelading er den beste måten å lade elbilen på, og denne støtteordningen vil gjøre at enda flere kan velge å kjøre utslippsfritt. – Nå gjelder det å få den nye støtteordningen raskt på plass, og vi har ikke tid å miste. Regjeringen kan gi oppdrag til Enova om å opprette støtteordningen nasjonalt etter mal fra den som allerede finnes i Oslo. Denne ordninga er en stor suksess, sier Christina Bu. En av fire norske husholdninger bor i blokk. Gjør du det, disponerer du ikke alltid din egen parkeringsplass fritt. Da er det ikke en smal sak å få installert ladestasjon hjemme. Beboere kan bli påført uforholdsmessig høye kostnader med en tilrettelegging for lading i felles garasjeanlegg i blokker og leilighetsbygg. Flere kommuner har en slik ordning i dag, men omleggingen til at alle skal kunne velge elbil og ha trygg tilgang til lading er et nasjonalt ansvar, og kan ikke være opp til den enkelte kommunes økonomi. I høst arrangerte Norsk elblforening og Norges Boligbyggelags Landsforening seminar om ladeklare borettslag der behovet for for en nasjonal støtteordning ble gjentatt.

Hurtiglading i hele landet

Regjeringen vil også legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andelen elbiler. – På hurtiglading må utbyggingstakten økes betraktelig slik at vi får flere større ladeparker og dekning av hurtigladere i alle kommuner og på fylkesveier, sier Christina Bu. Finnmark har nå fått sin første hurtiglader i Sør-Varanger etter lokale initiativ fra Varanger kraft og kommunen. Men fortsatt er det store hull i hurtigladekartet, og dette må regjeringen sammen med private aktører sørge for å tette.

Grønnere engangsavgift

Regjeringen skal også fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter tilsvarende. Nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av engangsavgiften forsterkes. Dette gjør at biler med lave utslipp blir mer konkurransedyktig i pris.

Halvering av utslipp fra transport

Regjeringspartiene setter også tydelige utslippsmål, innen 2030 skal utslippene fra transportsektoren halveres. Det kommer ikke uten at man tør å sette prinsippet om at forurensning skal koste, mens det skal gis rabatt for de som velger miljøvennlige løsninger. Elbil har vist seg å være det mest effektive tiltaket for å kutte utslipp fra transpor.