Hopp til innhold

Brukervilkår for Ladeklubben (bedrift)

Innhold

1. Generelt  

Ladeklubben er en medlemstjeneste levert av Norsk elbilforening (heretter kalt «Tjenesten»). Tjenesten består av en ladebrikke som gir tilgang til lading og betaling på de til enhver tid omfattede ladestasjonene, uavhengig av hvem som eier og drifter dem (heretter kalt «Ladeselskaper»).  Tjenesten er tilgjengelig for bedrifter som er medlem av Norsk elbilforening («Medlemsbedriften») og dennes brukere. 

Disse vilkårene gjelder for Medlemsbedriftens og dennes brukere av Tjenesten. Medlemsbedriften aksepterer disse vilkårene og er part i avtalen med Norsk elbilforening. Medlemsbedriften skal sørge for at deres brukere informeres om og overholder disse vilkårene. Medlemsbedriften er ansvarlig overfor Norsk elbilforening for brukernes bruk av Tjenesten. 

Vilkårene kommer i tillegg til medlemsvilkårene for Norsk elbilforening. Tjenesten tilbys som en 3. parts tilgangs- og betalingstilbyder av lading hos de til enhver tid samarbeidende Ladeselskapene.   

2. Bruk av Tjenesten  

Tjenesten tas i bruk ved at Medlemsbedriften melder seg inn i Norsk elbilforening og samtykker til medlemsvilkårene og disse brukervilkårene. For å bruke Tjenesten må Medlemsbedriften ha betalt den til enhver tid gjeldende medlemskontingenten basert på antall brukere og ladebrikker som Medlemsbedriften har fått tildelt.  

Medlemsbedriften vil få tilsendt ladebrikker tilsvarende det antall brukere som er inkludert i den betalte medlemskontingenten. Disse ladebrikkene kan Medlemsbedriften selv distribuere internt blant sine brukere. Ved bruk av ladebrikkene behandler Norsk elbilforening informasjon om ladebrikke, ladetidspunkt, ladested, ladepris og ladeselskap benyttet for den enkelte lading. Medlemsbedriften kan administrere ladebrikkene ved innlogging på «Min side» på elbil.no.  

Tjenesten er begrenset til bruk i Norge, og kan ikke benyttes i andre land.  

3. Priser 

Prisen på Tjenesten er hovedsakelig basert på den prismodellen som Ladeselskapene tilbyr på den enkelte ladestasjon. 

Ulike Ladeselskaper priser lading på forskjellige måter. Prisen kan oppgis som kr. per kWt, pris per ladetid (min) brukt, eller som kostnad som del av parkeringsavgift med flere. Prismodell kan forekomme som en kombinasjon av de nevnte. Det kan også i noen tilfeller tilkomme startgebyr, eller andre typer gebyrer fra Ladeselskapet. 

De til enhver tid gjeldende priser for Ladeselskaper som Ladeklubben har direkte avtale med, er oppgitt på Norsk elbilforening sine hjemmesider (se https://elbil.no/dette-koster-hurtiglading/). Prisene er oppgitt i norske kroner per kWt og er inkludert merverdiavgift.  

Prisene kan altså påvirkes av blant annet, men ikke utelukkende av, ladeselskap, tidspunkt, ladetid, pris per kWt, gebyrer eller en kombinasjon av disse. Prisene kan i noen tilfeller ikke vises automatisk i Tjenesten før ladeøkten startes. 

4. Medlemsbedriftens forpliktelser  

Medlemsbedriften er ansvarlig for og må sørge for at egne brukere overholder følgende forpliktelser: 

 1. At (i) lading begynner og fullføres riktig; og (ii) ladestasjonen er egnet for kjøretøyet som skal lades. Ladestasjoner som viser en feilmelding eller har synlige feil eller skader skal ikke benyttes for lading. 
 1. Å sørge for at betalingsinformasjonen hos Norsk elbilforening er oppdatert og gyldig til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at Norsk elbilforening suspenderer kundeforholdet i henhold til punkt 11. 
 1. At ladebrikkene oppbevares trygt og ikke tas i bruk av uvedkommende. Ved tap av ladebrikke må Medlemsbedriften umiddelbart sende melding om sperring i henhold til punkt 7.  
 1. Å overholde de spesifikke parkeringsbegrensningene angitt på stedet, skilt og forskriftene ved ladestasjonen (for eksempel de skriftlige instruksjonene som vises på ladestasjonen eller annen type instruksjonene gitt fra Ladeselskapet. 

Medlemsbedriften er ansvarlig for brudd på disse forpliktelsene selv om bruddet skyldes at andre personer enn deres brukere benytter Tjenesten med Medlemsbedriftens ladebrikker. Dersom tredjepart får tilgang til en ladebrikke som hører til Tjenesten, er Medlemsbedriften ansvarlig for kostnader påløpt ved bruk, frem til melding om sperring er sendt i henhold til punkt 7. 

5. Ladestasjoner  

Lading kan startes på ladestasjonene som er tilgjengelige i Tjenesten ved bruk av ladebrikken som følger med Tjenesten. Ladestasjonen vil da bli aktivert, forutsatt at den fungerer som den skal. Tilgjengeligheten av ladestasjoner kan når som helst endres uten forutgående varsel. 

Tjenesten tilgjengeliggjør ladestasjoner fra ulike Ladeselskaper. Det er Ladeselskapene som er ansvarlige for (i) å sikre drift og vedlikehold av ladestasjonene; og (ii) å gi nøyaktig informasjon om ladestasjonene deres. Norsk elbilforening kan ikke garantere funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til ladestasjonene eller endringer av informasjon utenfor våre systemer. Norsk elbilforening vil gjøre vårt ytterste for å samle og vise relevant og riktig informasjon til brukerne av Tjenesten. 

Videre, (i) kjøretøy som lades ved en ladestasjon; og (ii) utstyr som eies av Medlemsbedriften eller dennes brukere (inkludert, men ikke avgrenset til, alle strømomformere, adaptere eller kabler), skal være egnet for formålet, og kompatible for tilkoblingen til ladestasjonen. Utstyret må tilfredsstille alle gjeldende lovbestemmelser. Norsk elbilforening er ikke ansvarlig for utstyr eller kjøretøy som blir defekt under lading. 

6. Betaling  

7. Tap av ladebrikke 

 1. Ved tap av ladebrikke som er tilknyttet Tjenesten fra Norsk elbilforening skal Medlemsbedriften umiddelbart sperre den gjennom «Min side». Det er kontaktpersonen hos Medlemsbedriften som skal sende melding om sperring. Ved behov for bistand til å sperre brikken gjennom «Min side» kan medlemsservice kontaktes for veiledning. 
 1. Inntil melding om sperring er sendt er sendt gjennom «Min side», er Medlemsbedriften ansvarlig for all bruk av ladebrikken og Norsk elbilforening forbeholder seg retten til å kreve inn alle påløpte beløp fra Medlemsbedriften. 
 1. En sperret ladebrikke kan ikke aktiveres på nytt. Medlemsbedriften vil imidlertid kunne bestille en ny ladebrikke fra Norsk elbilforening i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. 

8. Norsk elbilforenings ansvar 

Medlemsbedriften aksepterer at Tjenesten gjøres tilgjengelig etter beste evne og på «as is» basis. Norsk elbilforening har derfor ikke noe ansvar for tap eller skade knyttet til: 

 1. tilgjengelighet, drift og vedlikehold av (a) ladestasjonene, (b) den offentlige elektrisitets-, internett- og kommunikasjonsinfrastrukturen som er nødvendig for å drive eller igangsette ladesesjon, eller (c) informasjon om ladestasjonene som er synlig i Tjenesten; 
 1. suspensjon av Tjenesten av grunner som til slutt viser seg å være feil, men hvor Norsk elbilforening på tidspunktet for suspensjonen hadde grunn til å tro at det var grunnlag for suspensjon; 
 1. avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. for Tjenesten og hjemmesiden; 
 1. uriktig oppgitt betalingsinformasjon fra Medlemsbedriften; 
 1. uautorisert bruk som følge av tapt/stjålet ladebrikke; 
 1. feil bruk av eller bruk av inkompatibel(t) ladestasjon eller ladeutstyr, eller feil ved kjøretøyet; 
 1. parkeringsgebyrer eller andre gebyrer eller bøter som følge av parkering i strid med lokale parkeringsbestemmelser eller -instruksjoner; og/eller 
 1. brudd på forpliktelsene etter disse vilkårene for bruk. 

Norsk elbilforening skal holdes skadesløs for eventuelle krav som tredjeparter måtte fremme mot Norsk elbilforening som følge av Medlemsbedriften eller dennes brukeres bruk av Tjenesten. 

9. Mislighold 

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter disse vilkårene for bruk, skal den andre parten omgående gi skriftlig varsel om dette og angi hva misligholdet består i. Den misligholdende parten skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold. Dersom misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med virkning fra hevingstidspunktet og fremover dersom misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk varsel om dette. Bruk av ladebrikker i andre land enn Norge anses alltid som et vesentlig mislighold og Norsk elbilforening kan da heve avtalen med umiddelbar virkning uten å sende varsel om heving. Ved heving av avtalen vil Medlemsbedriften forbli medlem ut den perioden det er betalt kontingent for, men Norsk elbilforening vil ikke sende ut faktura for fornyelse av medlemskapet for neste periode. 

Erstatning kan kun kreves for direkte dokumenterte tap som skyldes forhold som partene har kontroll over og som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap av data og krav fra tredjeparter. 

10. Force Majeure  

Norsk elbilforening er ikke ansvarlig overfor Medlemsbedriften for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av Tjenesten eller sine forpliktelser etter disse vilkårene for bruk dersom dette skyldes forhold utenfor Norsk elbilforening sin kontroll. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, krig, sabotasje, naturkatastrofer, avbrudd eller uregelmessigheter i leveransen av elektrisitet, telefoni, internett eller annet kommunikasjonsnettverk eller andre lignende forhold som etter norsk rett vil anses som force majeure. 

11. Oppsigelse og suspensjon 

Medlemsbedriften kan når som helst si opp Tjenesten med umiddelbar virkning. Norsk elbilforening kan si opp Tjenesten med én (1) måneds skriftlig varsel. Etter oppsigelse har Medlemsbedriften og dennes brukere ikke lenger tilgang til Tjenesten, men Medlemsbedriften forblir medlem i Norsk elbilforening ut den perioden det er betalt kontingent for. Med mindre Medlemsbedriften sier opp medlemskapet, vil Norsk elbilforening sende ut ny faktura for fornyelse for neste periode på det laveste medlemsnivået (uten ladebrikker inkludert).    

Tjenesten vil avsluttes med umiddelbar virkning dersom Medlemsbedriftens medlemskap i Norsk elbilforening opphører. 

Norsk elbilforening kan midlertidig begrense tilgangen til hele eller deler av Tjenesten (suspensjon), inkludert for enkelte ladebrikker, ved vesentlige eller gjentatte brudd på disse vilkårene for bruk eller ved manglende betaling av forfalte fakturaer.  

Oppsigelse, avslutning eller suspensjon som nevnt ovenfor påvirker ikke partenes rettigheter og plikter knyttet til ladeøkter som har funnet sted. Ved slik oppsigelse, avslutning eller suspensjon vil Norsk elbilforening fakturere utestående ladebeløp og kreve inn ubetalte fakturaer.  

12. Endringer i brukervilkårene  

Norsk elbilforening forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk. Det vil forekomme endringer i brukervilkår i takt med tjenesteutviklingen. Oppdaterte brukervilkår vil til enhver tid finnes på elbil.no/Tjenesten med dato for siste oppdatering. Ved vesentlige endringer av brukervilkårene for Tjenesten, vil Norsk elbilforening skriftlig informere om endringene i god tid før endringen trer i kraft.  

13. Personvern/GDPR  

Avhengig av hvilken informasjon Medlemsbedriften legger inn i «MinSide» i forbindelse med administrasjon av ladebrikkene, så kan Norsk elbilforening behandle personopplysninger om Medlemsbedriftens brukere. Norsk elbilforening er databehandler for denne behandlingen i henhold til databehandleravtalen som er vedlagt disse vilkårene.  

Informasjon om Norsk elbilforening sin behandling av personopplysninger finner du i personvernerklæringen fra Norsk elbilforening. 
Se: https://elbil.no/personvernerklaering-for-norsk-elbilforening/ 

14. Lovvalg og tvisteløsning  

Disse vilkårene for bruk er i sin helhet regulert av norsk rett. 

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med disse vilkårene for bruk, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Søksmål skal anlegges ved Oslo tingrett. 

Bakgrunn 

Denne databehandleravtalen er inngått mellom Medlemsbedriften («Behandlingsansvarlig») og Norsk elbilforening («Databehandler»). 

Avtalen gjelder behandling av personopplysninger for å kunne levere tjenesten «Ladeklubben bedrift» i henhold til vilkårene for tjenesten. Ved bruk av Ladeklubben kan Behandlingsansvarlig administrere ladebrikkene sine gjennom «MinSide», blant annet legge inn informasjon i fritekstfelt knyttet til den enkelte ladebrikke. Denne informasjonen kan inneholde personopplysninger, som Databehandler vil behandle i henhold til instrukser fra Behandlingsansvarlig og denne databehandleravtalen.    

Avtalens hensikt 

Avtalens hensikt er å regulere Databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig, slik at denne skjer i samsvar med LOV-2018-06-15-38 (personopplysningsloven), FOR-2018-06-15-876 (personopplysningsforskriften) og forordning (EU) 2016/679 (GDPR/personvernforordningen). 

Ved motstrid skal vilkårene i denne avtalen gå foran Databehandlers personvernerklæring eller vilkår i andre avtaler inngått mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler i forbindelse med bruk av Databehandlerens tjenester. 

Formålsbegrensning 

Formålet med Databehandlers behandling av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig, er å levere og administrere tjenestene som er beskrevet i brukervilkårene for ladekubben bedrift. Databehandleren skal kun behandle personopplysninger basert på dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige. 

Personopplysninger som Databehandler behandler på vegne av Behandlingsansvarlig kan ikke brukes til andre formål enn levering og administrasjon av Ladeklubben bedrift uten at dette på forhånd er godkjent av Behandlingsansvarlig.  

Opplysningstyper og registrerte 

Databehandleren behandler følgende personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig i forbindelse med levering og administrasjon av tjenestene: 

Personopplysningene gjelder følgende registrerte: 

De registrertes rettigheter 

Databehandler plikter å bistå Behandlingsansvarlig ved ivaretakelse av den registrertes rettigheter fastsatt i GDPR kapittel III.  

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses.  

Informasjonssikkerhet 

Databehandler skal treffe alle tiltak som er nødvendig i henhold til GDPR artikkel 32 og iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.  

Databehandleren skal bistå den Behandlingsansvarlige med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til GDPR artikkel 32-36, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for Databehandleren. 

Bruk av underleverandører 

Databehandler plikter å inngå egne avtaler med underleverandører som regulerer underleverandørenes behandling av personopplysninger og pålegger de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som Databehandleren selv er underlagt i henhold til denne avtalen. Databehandler plikter å forelegge avtalene for Behandlingsansvarlig etter forespørsel.  

Behandlingsansvarlig godkjenner at Databehandler engasjerer følgende underleverandører i forbindelse med levering og administrasjon av tjenestene: 

Underleverandør   Tjenestebeskrivelse 
Deftpower B.V   Drift av Ladeklubben ladetjeneste 

Databehandler kan ikke engasjere andre underleverandører enn de som er nevnt ovenfor uten at dette på forhånd er godkjent av Behandlingsansvarlig. 

Overføring til land utenfor EU/EØS 

Norsk elbilforening overfører ingen personopplysninger utenfor EU/EØS.

Sikkerhetsrevisjoner 

Databehandler skal gjøre tilgjengelig for den Behandlingsansvarlige all informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene fastsatt i denne avtalen er oppfylt, samt muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av den Behandlingsansvarlige eller en annen revisor på fullmakt fra den Behandlingsansvarlige. Dersom Behandlingsansvarlig ønsker å foreta stedlig inspeksjon skal Databehandler varsles skriftlig og innen rimelig tid forut for stedlig inspeksjon. 

Taushetsplikt 

Kun ansatte hos Databehandler som har tjenstlige behov for tilgang til personopplysninger som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig, kan gis slik tilgang.  

Ansatte hos Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til i henhold til denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Taushetsplikten omfatter ansatte hos tredjeparter som utfører vedlikehold (eller liknende oppgaver) av systemer, utstyr, nettverk eller bygninger som Databehandler anvender for å levere eller administrere tjenestene.   

Varslingsplikt ved sikkerhetsbrudd 

Databehandler skal uten ubegrunnet opphold varsle Behandlingsansvarlig dersom personopplysninger som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig utsettes for sikkerhetsbrudd som innebærer risiko for krenkelser av de registrertes personvern.  

Varslet til Behandlingsansvarlig skal som minimum inneholde informasjon som beskriver sikkerhetsbruddet, hvilke registrerte som er berørt av sikkerhetsbruddet, hvilke personopplysninger som er berørt av sikkerhetsbruddet, hvilke strakstiltak som er iverksatt for å håndtere sikkerhetsbruddet og hvilke forebyggende tiltak som eventuelt er etablert for å unngå liknende hendelser i fremtiden. 

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at varsler om sikkerhetsbrudd fra Databehandler blir videreformidlet til Datatilsynet. 

Avtalens varighet 

Avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. 

Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan Behandlingsansvarlig pålegge Databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning 

Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist tilsvarende oppsigelsesvilkår i oppdragsavtale.  

Ved opphør 

Ved opphør av denne avtalen plikter Databehandler å slette og tilbakelevere personverndata behandlet for Behandlingsansvarlig, såfremt det ikke foreligger krav igjennom i.e. regnskapsloven eller andre regulatoriske krav om oppbevaring.