Hopp til innhold

Dette er Elbilforeningens innspill til statsbudsjettet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I disse dager går Norsk elbilforening i skytteltrafikk mellom høringsrundene for neste års statsbudsjett. Her er våre kampsaker.

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, men det endelige budsjettet skal vedtas i Stortinget i begynnelsen av desember. I mellomtiden skal Norsk elbilforening og en lang rekke andre aktører komme med sine innspill til budsjettet, og i disse dager møter Elbilforeningen til høring i både Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen. Lenger ned i saken går vi mer i detalj om hva vi mener Regjeringen må prioritere, men først en oppsummering av våre innspill til statsbudsjettet 2019:

Elbilforeningen mener at …

… Det må bevilges 250 millioner til nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. … Det må bygges 1000 nye hurtigladere i året og myndighetene må sørge for virkemidler som gir utbygging i hele landet. … Styringsmålene til NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) må endres, slik at vi får på plass et tariffsystem for strøm som ikke er til hinder for elektrifisering av transportsektoren. … Det må nedsettes et utvalg for å utrede bilrelaterte avgifter fra 2025 som må sikre elbilers konkurransedyktighet. … Norge må fortsette å øke CO2-komponenten i engangsavgiften. … Myndighetene må fastslå som prinsipp å ikke innføre mva (merverdiavgift) før vi nærmer oss 100 % salgsandel i nybilsalget. … Det må innføres sterkere virkemidler for å gjøre elektriske varebiler konkurransedyktige.

Bakgrunnen for hva vi mener om lading:

* I september i år var nesten halvparten av alle nye biler elektriske. Når 2025-målet nås, vil det være over en million elbiler på veiene. * Det er kun bygd 500 hurtigladere det siste året, halvparten for Tesla. Det bør være én hurtiglader per 100 elbiler, nå er tallet 120. * 41 % opplever ladekø av og til, 17 % ofte, ifølge Elbilforeningens undersøkelse «Elbilisten 2018». Det er en økning på 7 prosentpoeng fra 2017. * Andelen elbilister som hurtiglader har økt fra 77 % i 2017 til 84 % i 2018. * Det er «ladehull» flere steder i Norge – og Finnmark har foreløpig ingen hurtigladere. 211 av 422 kommuner har få eller ingen hurtigladere. * Regjeringen har utsatt nasjonal ladeplan forskriftsendring for borettslag og utredning om ladeklare bygg, fra 2018 til 2019.

Hjemmelading

1 av 4 husholdninger bor i blokk. Beboere kan bli påført uforholdsmessig høye kostnader med en tilrettelegging for lading i felles garasjeanlegg i blokker og leilighetsbygg. Det bør derfor opprettes en støtteordning fra Enova på cirka 250 millioner for å avhjelpe de økonomiske, tekniske og organisatoriske kostnadene ved etablering av lading i leilighetsbygg. En nasjonal støtteordning kan modelleres etter ordningen som er etablert i Oslo. Denne har fungert i et år nå, og kan vise til svært gode resultater. Stortinget ba i mai 2017 (i vedtak nr. 716) regjeringen om å fremme forslag utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt. Dette har kommet på plass for sameier, og vi etterlyser fortgang i å få dette på plass også for borettslag. Dette er svært viktig å få implementert, slik at alle har mulighet til å få ladet bilen sin.

Hurtiglading

Enova ønsker å endre støtteordningen for utbygging av hurtiglading slik at flere blir berettiget til å søke, og hvor man kan få høyere støtteandel enn dagens 40 %. Dette er en etterspurt og helt nødvendig endring. Utformingen av effekttarifferingsreglene står i dag i veien for å gjøre hurtiglading i distriktsområder lønnsomme. Dette har blitt påpekt i 10 år, nå er det på tide med en endring: NVE må få i oppdrag å utvikle et tariffsystem som ikke er til hinder for elektrifiseringen av vegtransporten.

Ladeklare bygg

I dag bygges det fortsatt mange bygg uten lademulighet. Dette er bygninger som er utdaterte før de tas i bruk. Stortinget ba (i mai 2017, i vedtak nr. 717) regjeringen om å vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare bygg. Det er billigere å gjøre bygg ladeklare mens de er under oppføring enn å skulle gjøre det etterpå. En fortsatt utsetting av dette, slik regjeringen varsler, vil påføre beboere/kjøpere større kostnader enn nødvendig. Derfor ber vi om at det blir fortgang i dette arbeidet.

Nasjonal ladeplan

Regjeringen skriver i forslaget til statsbudsjett at den nasjonale infrastrukturplanen for alternative drivstoff er utsatt til våren. Det er synd, for det haster. Planen må gi en analyse av behov og utfordringer og komme med konkrete tiltak. Det er i dag ingen som har det overordnede ansvaret for utbygging av ladeinfrastruktur, og dermed ingen som ser de ulike innsatsene i sammenheng. Det må planen peke på.

Avgifter og merverdiavgift

Nybilmarkedet er følsomt for endringer i avgiftssystemet. Det er nok å vise til Danmark, som opplevde en brå stopp i elbilsalget etter innføring av kjøpsavgift, noe de fortsatt ikke har klart å hente inn. Nå i oktober har de vedtatt å innføre nye elbilinsentiver, sterkt inspirert av den norske modellen. Regjeringen varslet at overgangen til ny vurdering av utslippsverdier fra NEDC til WLTP utsettes til 2020. Arbeidet med å forberede dette må likevel settes i gang raskt. Elbilforeningen mener regjeringen må fortsette å øke prisingen av utslipp i CO2-komponenten i engangsavgiften. Det er nødvendig om det skal være mulig å nå 2025-målet, og sørge for å bevare prinsippet om at forurenser betaler. Bilprodusentene varsler stadig flere elbilmodeller i alle kategorier fra 2020, slik at det vil finnes en nullutslippsmulighet i alle bilsegmenter. EØS-tilsynet ESA har godkjent det norske mva-fritaket ut 2020, mens regjeringserklæringen sier det skal vare ut 2021. Norsk elbilforening mener det er helt avgjørende at det ikke kuttes i momsfritaket før vi vet at vi kommer i mål med 100 % elbilandel av nybilsalget. Nedtrappingen av momsfritaket er kun akseptabelt om det knyttes til salgsandeler som nærmer seg 100 %, og dette må etableres som et førende prinsipp i årene framover.

Varebiler

Regjeringen har ikke foreslått tiltak i statsbudsjettet som vil legge til rette for økt innfasing av elvarebiler. Prisverdig nok har regjeringen foreslått å øke engangsavgiften for forurensende drosjer og motorsykler, men det må gjøres på varebiler også. Det bør også opprettes en støtteordning for lading i Enova for næringstransport, som drosjer og varebiler.